Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2017-2018

Theo kế hoạch chung của nhà trường, đề nghị Phòng QLĐTQT, các thầy cô GVCN và BCS các lớp thực hiện kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 và toàn khóa học  hệ chính quy đang làm ĐATN kỳ 2 (2017 – 2018) đối với các sinh viên trình độ  Đại học, Cao đẳng, Liên thông hệ chính quy đang làm Đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 (link đính kèm) để thông tin đến sinh viên

http://tlu.edu.vn/tin-thong-bao/trien-khai-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-cua-sinh-9680

Các lớp họp xét kết quả rèn luyện sinh viên và gửi kết quả về PQLĐTQT trước ngày 25/6/2018

Dự kiến ngày họp TT xét kết quả rèn luyện sinh viên: 28/6/2018.   Thành phần: Ban Giám đốc, Phòng QLĐTQT, GVCN, BCS các lớp.

Đề nghị các thầy cô GVCN, chuyên viên phòng QLĐTQT QLSV, BCS các lớp, thực hiện nghiêm túc kế hoạch nói trên của nhà trường.