Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy; đại học hệ VLVH học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 Số: 1215/KH-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy; đại học hệ VLVH

học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

 

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy; đại học hệ VLVH tại học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 như sau:

           1. LÀM CÁC THỦ TỤC TỐT NGHIỆP.

           * Khám sức khoẻ sinh viên tốt nghiệp.

           - Địa điểm: Trạm Y tế trường Đại học Thuỷ lợi

           - Lịch khám như sau:

TT

Thời gian khám

Sinh viên hệ chính quy thuộc khoa, trung tâm

1

Thứ Hai (05/02/2018)

Từ 7h30 đến 11h30

Trung tâm Đào tạo quốc tế; Kỹ thuật biển;

Công nghệ thông tin; Cơ khí

Từ 13h30 đến 16h30

Trung tâm Địa tin học; Kỹ thuật tài nguyên nước

2

Thứ Ba (06/02/2018)

Từ 7h30 đến 11h30

 Công trình

Từ 13h30 đến 16h30

Môi trường; Thủy văn & tài nguyên nước;

Năng lượng; Kinh tế & quản lý

 

             * Thanh toán tại các đơn vị trong trường: Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, làm thủ tục thanh toán tại các đơn vị: Phòng Tài vụ, Thư viện, Trung tâm quản lý nội trú (mẫu Giấy thanh toán: phát hành tại Phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên – P.112/A1) trong thời gian từ ngày 01/02/2018 đến ngày 06/02/2018.

           2. LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP.

           2.1. Đối với Chương trình tiên tiến

           - Thời gian & địa điểm: Từ 8h30 ngày thứ Ba (06/02/2018) tại Hội trường T45.

        - Thành phần: Toàn thể sinh viên thuộc Chương trình tiên tiến (từ K55 trở về trước) đủ điều kiện tốt nghiệp đợt học kỳ 1 (2017 - 2018).

             2.2. Đối với Chương trình truyền thống (thuộc khoa Công trình)

           - Thời gian & địa điểm: 8h30 ngày thứ Tư (07/02/2018) tại Hội trường T45

           - Thành phần: Toàn thể sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy; đại học hệ VLVH thuộc khoa Công trình đủ điều kiện tốt nghiệp đợt học kỳ 1 (2017 – 2018).

           2.3. Đối với Chương trình truyền thống (trừ khoa Công trình)

           - Thời gian & địa điểm: 14h30 ngày thứ Tư (07/02/2018) tại Hội trường T45.

           - Thành phần: Toàn thể sinh viên đại học, liên thông hệ chính quy thuộc các khoa (trừ khoa Công trình) đủ điều kiện tốt nghiệp đợt học kỳ 1 (2017 – 2018).

* Lưu ý: Sinh viên có mặt tại sảnh Hội trường T45 trước 30 phút bắt đầu buổi lễ (sáng từ 7h30 ÷ 8h00, chiều từ 13h30 ÷14h00) theo thời gian như trên để: 1/ Ký sổ nhận bằng tốt nghiệp (xuất trình Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ SV để kiểm tra), 2/ Nhận trang phục tốt nghiệp.

Sinh viên không đến đúng thời gian theo quy định hoặc không ký sổ bằng sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp trong buổi lễ.

           3. TRẢ HỒ SƠ TỐT NGHIỆP.

           3.1. Đối với Chương trình tiên tiến

           - Địa điểm: Hội trường T45

           - Thời gian trả: Sau khi kết thúc buổi lễ tốt nghiệp vào 11h00 sáng thứ Ba (06/02/2018)

           3.2. Đối với Chương trình truyền thống

           * Địa điểm: Hội trường T45

           * Thời gian trả: Thứ Năm (08/02/2018), cụ thể như sau:

 

     Thời gian

Bàn  

Thứ Năm (08/02/2018)

Từ 8h00 đến 9h15

Từ 9h15 đến 10h30

Từ 10h30 đến 11h45

Bàn số 1

55C-TL1 & 55C-ĐKT

55V, 55G

55N-QL

Bàn số 2

55C-TL2

55MT1, 2

55N-TK & N-QH

Bàn số 3

55C-TL3

55B1,2

55CTN

Bàn số 4

55C-XD1,2

55KTĐ

55HP

Bàn số 5

55CT1, 2

55QLXD1, 2

55TH1,2

Bàn số 6

55GT

55M, 55TĐ-BĐ

55TH3

Bàn số 7

K55 Cơ sở 2 ngành C

K55 Cơ sở 2 ngành N

55Đ1,2

Bàn số 8

K54 trở về trước thuộc khoa: C, CĐ, LT, VB2 & hệ VLVH

K54 trở về trước thuộc khoa: V, MT, B, CK;

K55 trở về trước khoa K

K54 trở về trước thuộc khoa: N, NL, CNTT;

Trung tâm Địa tin học

            * Ghi chú:

            - Trước khi nhận hồ sơ tốt nghiệp, sinh viên phải trả trang phục tốt nghiệp.

            - Tại bàn trả hồ sơ tốt nghiệp, sinh viên cần thực hiện theo yêu cầu sau:

                 + Xuất trình Chứng minh thư ND và “Giấy chứng nhận sức khoẻ” của Y tế trường để kiểm tra;

               + Nộp lại Thẻ sinh viên và “Giấy thanh toán” đã có đầy đủ chữ ký xác nhận không nợ của các đơn vị trong trường.

               + Kiểm tra lại các thông tin trong bằng và bảng điểm tốt nghiệp, nếu có sai sót, nộp lại ngay cho cán bộ trả hồ sơ.

         - Những trường hợp có sai sót: Nhà trường kiểm tra và trả hồ sơ chỉnh sửa vào 16h00 ngày 09/02/2018 tại Phòng CTCT & Quản lý sinh viên (P.112/A1).

 

Nơi nhận:

- ĐU, BGH, ĐTN, HSV;

- Các khoa, TT ĐTQT, TT ĐTH, P3, P5, P10, Y tế, TTQLNT, TViện;

- SV hệ CQ TN HK 1 (2017–2018);

- Website trường;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 GS.TS.  TRỊNH MINH THỤ