Chương trình Hợp tác Đào tạo và Thực hành Nông nghiệp tại Israel khóa 2019 - 2020

- Thời gian tuyển chọn: từ nay đến hết 31/1/2019
- Đối tượng: 400 học viên + 6 phiên dịch ( số học viên nữ giới hạn không quá 25%)
- Thời gian học: 10 - 11 tháng
- Quyền lợi: 
 +) 800USD – 1100USD/tháng đối với phiên dịch viên 
 +) 1000USD/tháng đối với học viên
 +) Cung cấp chỗ ở
 +) Được cấp chứng chỉ 
 +) Vừa học vừa làm