Chương trình trao đổi sinh viên CHUO Global LEAP 2019

Chương trình trao đổi sinh viên CHUO Global LEAP tháng 4/2019

Chương trình Global LEAP 2019 gửi đến sinh viên CTTT-ĐHTL thông báo về chương trình học từ tháng 4 đến giữa tháng 8/2019 tại Nhật Bản. Số lượng tham gia của sinh viên ĐHTL là 2 sinh viên

Lớp trưởng các lớp tổng hợp danh sách các bạn muốn đăng ký đi học trao đổi và gửi danh sách đăng ký cho cô Nguyễn Thanh Thủy, phòng Quản lý Đào tạo Quốc tế trước 16/11/2018 (theo mẫu đã gửi đến email cá nhân của sinh viên).

Chi tiết chương trình: