Họp đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên CTTT học kỳ I năm học 2017-2018

(Mẫu M3)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

Trung tâm Đào tạo Quốc tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRUNG TÂM

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

Học kỳ: 1  - Năm học  2017 - 2018

 

Thời gian họp: 8:00  Địa điểm họp: Phòng 109-B1

Trung tâm Đào tạo Quốc tế tổ chức họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2017-2018.

I. Thành phần tham dự:

1. Chủ toạ:      - Chủ tịch Hội đồng Trung tâm : PGS.TS. Nguyễn Hồng Nam

                        - Trợ lý Trung tâm: Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hải Yến

2. Thư ký:       - Sinh viên: Nguyễn Hà Sơn

3. Giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự các lớp trong Trung tâm

II. Nội dung buổi đánh giá:

1. Tình hình nộp phiếu đánh giá rèn luyện:

TT

Lớp

Số SV nộp phiếu

Số SV không nộp phiếu

1

56CNK

52

1

2

56NKN

46

1

3

57CNK1

38

5

4

57CNK2

41

2

5

57NKN

49

2

6

58NKN

32

1

7

58CNK

37

6

8

59CNK

10

0

9

59NKN

8

0

 

Tổng cộng

313

18

 

2. Kết quả phân loại rèn luyện:

TT

Lớp

Tổng số SV

Số SV xếp loại rèn luyện

XS

Tốt

Khá

TB khá

TB

Yếu

Kém

1

56CNK

53

5

12

34

0

0

0

2

2

56NKN

47

5

8

24

9

0

0

1

3

57CNK1

43

0

10

23

0

5

0

5

4

57CNK2

43

2

4

32

0

3

0

2

5

57NKN

51

9

11

28

0

1

0

2

6

58CNK

43

0

8

22

0

7

0

6

7

58NKN

33

4

12

16

0

0

0

1

8

59CNK

10

0

1

1

0

8

0

0

9

59NKN

8

0

0

3

0

5

0

0

 

Tổng cộng

331

25

66

183

9

29

0

19

 

3. Đề xuất, kiến nghị:

Đề nghị nhà trường và Trung tâm Đào tạo quốc tế tổ chức thêm các chương trình liên quan đến tiếng Anh và chuyên môn.

 

 Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h00 ngày 12  tháng 3 năm 2018

 

                              Thư ký                                                Chủ tịch Hội đồng Trung tâm

                                                                                                  (Ký & ghi rõ họ tên)

                                (Đã ký)                                                                                 (Đã ký)

 

                SV. Nguyễn Hà Sơn                                    PGS.TS. Nguyễn Hồng Nam

Ghi chú: Biên bản này lập thành 02 bản: 01 bản nộp cho Hội đồng đánh giá cấp trường (qua phòng CTCT & Quản lý sinh viên) và 01 bản lưu tại Phòng Quản lý Đào tạo Quốc tế thuộc Trung tâm Đào tạo Quốc tế.