Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2017-2018

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018, Nhà trường hướng dẫn triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy toàn trường học kỳ 1 (2017 - 2018): tại đây

Các biểu mẫu kèm theo:

Mẫu 1: tại đây

Mẫu 2: tại đây

Mẫu 3: tại đây

http://tlu.edu.vn/thong-bao-cho-sinh-vien/ke-hoach-trien-khai-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-9392