BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Số: 566 /TB-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2018

   
 

  

THÔNG BÁO

Kết luận của Ban giám hiệu tại cuộc họp với các Khoa về cử sinh viên tốt nghiệp đi làm việc tại Nhật Bản

 

 

Vào 08 giờ 30 thứ 2 ngày 01/7/2019, tại Hội trường P225-Nhà A1, cuộc họp với các Khoa về cử các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí, Điện, Điện tử, Xây dựng và IT đi làm việc tại Nhật Bản đã diễn ra dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Viết Ổn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường và sự tham gia của lãnh đạo các khoa CK, KT, C, NL, CNTT; đại diện lãnh đạo P7, P5, P10, Đoàn thanh niên và đại diện của Công ty cổ phần du học Việt Sse.

Trong chương trình cuộc họp, Đại diện Công ty cổ phần du học Việt Sse giới thiệu về Công ty và nội dung của chương trình Tuyển tạo nguồn kỹ sư đi Nhật Bản theo chương trình Du học Kỹ sư, các đơn vị tham dự trao đổi ý kiến về chương trình; trong đó cần chú ý các điểm sau:

- Yêu cầu phía Công ty cần làm rõ các yêu cầu, điều kiện cụ thể trong Thông báo tuyển tạo nguồn kỹ sư đi Nhật Bản theo chương trình Du học Kỹ sư để Nhà trường gửi tới các sinh viên giới thiệu về chương trình;

- Cần bổ sung vào Hợp đồng các cam kết của Công ty về việc đảm bảo giới thiệu việc làm đúng ngành nghề cho các sinh viên được các Tập đoàn tuyển chọn đi Nhật Bản;

- Lưu ý sinh viên về các điều kiện hỗ trợ học phí trong thời gian học tiếng tại Nhật Bản khi ký hợp đồng với các Tập đoàn tuyển dụng.

Kết luận cuộc họp GS chủ trì đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

  • Các Khoa, ĐTN, P7: phổ biến về chương trình Du học Kỹ sư đến các em sinh viên tốt nghiệp, mục tiêu tạo ra các nguồn giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp, nâng cao thương hiệu đào tạo của Nhà trường, tăng cường thu hút tuyển sinh;
  • Giao cho P7 làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Khoa, làm việc cụ thể với đối tác về các điều kiện, điều khoản cụ thể của chương trình đưa sinh viên đi theo chương trình của công ty Việt Sse và triển khai thực hiện.

    Nhà trường gửi thông báo này đến các đơn vị liên quan biết để thực hiện./.

     

      Nơi nhận:

     BGH (để bc);

     - Các đơn vị;

     - Lưu VT, HC-TH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký) 

 ThS. Lương Thị Thanh Hương