Quyết định khen thưởng sinh viên chương trình tiên tiến năm học 2016-2017

[SIE] Quyết định số 533/QĐ-TTĐTQT ngày 13/10/2017 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế về việc khen thưởng tập thể, cá nhân sinh viên có thành tích học tập, rèn luyên năm học 2016-2017.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Số: 553/QĐ-TTĐTQT                                                Hà nội ngày 13  tháng 10 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐÓC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

V/v Khen thưởng sinh viên chương trình tiên tiến năm học 2016-2017

 

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo Quốc tế;

Căn cứ vào Kế hoạch số 886/KH-ĐHTL ngày 08/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thuỷ lợi về việc tổng kết năm học 2016-2017 khối sinh viên;

Căn cứ vào quy định về xét khen thưởng sinh viên của Trường Đại học Thủy Lợi theo Quyết định số 1656/QĐ-ĐHTL ngày 10 tháng 8 năm 2016;         

Căn cứ biên bản họp xét khen thưởng sinh viên chương trình tiên tiến năm học 2016-2017 ngày 12/10/2017;

Xét đề nghị của các lớp;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công nhận danh hiệu Tập thể tiên tiến, Sinh viên có thành tích tốt trong học tập, công tác và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích trong năm học 2016-2017 (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các tập thể, cá nhân được nhận giấy khen và tiền thưởng như sau:

  1. Tập thể tiên tiến:  300.000 đồng
  2. Sinh viên xuất sắc: 150.000 đồng
  3. Sinh viên giỏi: 100.000 đồng
  4. Sinh viên có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn: 100.000đ

Điều 3.Ban cán sự các lớp, Liên chi đoàn Trung tâm và các sinh viên có tên trong danh sách khen thưởng tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi gửi:

- BGH (để b/c)

- Các phòng TH, ĐT, QLSV (để TB)

- Các lớp (để th/hiện)

- Lưu TTĐTQT./.

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Giám đốc

(đã ký)

PGS. TS. Nguyễn Mai Đăng

 

 

I. DANH SÁCH TẬP THỂ

 

TT

Tập thể

Danh hiệu

1

Lớp 55CNK1

Tập thể tiên tiến

2

Lớp 55CNK2

Tập thể tiên tiến

3

Lớp 57NKN

Tập thể tiên tiến

4

Liên chi đoàn

Tập thể tiên tiến

 

 

II. DANH SÁCH CÁ NHÂN

 

  1. Danh sách sinh viên đạt danh hiệu xuất sắc trong học tập và rèn luyện

 

 

 

 

 

STT

MSSV

Họ và tên

Lớp

 
 

1

135NK0099

Đặng Ngọc Huy

55CNK1

 

2

135NK0083

Nguyễn Thu Hằng

55CNK2

 

3

135NK1007

Đinh Thị Huyền

55CNK2

 

4

135NK1733

Bùi Ngọc Sơn

55CNK2

 

5

135NK0166

Nguyễn Thị Hồng Yến

55CNK2

 

6

1552020001

Nghiêm Tiến Dũng

56CNK

 

7

135NK0731

Nguyễn Trọng Hiệp

56CNK

 

8

1552010197

Vương Tài Chí

57NKN

 

 

  1. Danh sách sinh viên đạt danh hiệu giỏi trong học tập và rèn luyện

 

 

STT

MSSV

Họ và tên

Lớp

 
 

1

135NK0271

Trần Mạnh Cường

55CNK1

 

2

135NK1048

Vương Đình Khánh

55CNK1

 

3

135NK2394

Vũ Trường Xuân

55CNK1

 

4

135NK0185

Lê Xuân Chiến

55CNK2

 

5

135NK0087

Trần Trung Hiếu

55CNK2

 

6

135NK0129

Nguyễn Thị Bảo Quyên

55CNK2

 

7

135NK0162

Trịnh Lê Tùng

55CNK2

 

8

135NK2330

Tạ Tố Uyên

55CNK2

 

9

135NK0577

Lê Xuân Hà

55NKN

 

10

135NK0143

Nguyễn Hoài Thanh

55NKN

 

11

145NK00121

Trần Đỗ Mai Trang

56NKN

 

12

1552020146

Trần Hải Ninh

57CNK2

 

13

1552010114

Bùi Minh Đức

57NKN

 

14

1552010093

Nguyễn Hoàng Vân

57NKN

 

 

 

 

 

  1. Danh sách sinh viên có nhiều đóng góp trong công tác đoàn

 

STT

MSSV

Họ và tên

Lớp

1

135NK0143

Nguyễn Hoài Thanh

55NKN

2

145NK00107

Lê Tiến Tài

56CNK

3

1552010093

Nguyễn Hoàng Vân

57NKN

4

1552010008

Nguyễn Đức Hùng

57NKN

5

1652014017

Trần Đức Huy

57NKN

6

1652024015

Ngô Anh Giang

58CNK

7

1652024019

Khổng Văn Tuân

58CNK