Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp Khóa 55 chương trình tiên tiến

Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp Khóa 55 chương trình tiên tiến

Mỗi nhóm cử 01 bạn đại diện gặp phòng công tác CT và QLSV để lo khánh tiết,  trang trí phòng bảo vệ đồ án. 

Mỗi nhóm nộp 01 bộ đồ án cho các bộ môn để Hội đồng chấm, 01 bộ nộp cho Trung tâm Đào tạo Quốc tế để lưu.

Ngày bảo vệ

Thời gian bắt đầu Hội đồng Đồ án Phòng
2/1/2018 13h30 Kết cấu 101B1
3/1/2018 8h30 Địa kỹ thuật 101B1
4/1/2018 8h30 Kỹ thuật môi trường 101B1
4/1/2018 Báo sau Thủy công Báo sau
6/1/2018 7h30 Công trình giao thông 203B5
6/1/2018 7h30 Kỹ thuật tài nguyên nước Room 1, K1