Giới thiệu Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế

PGS.TS Nguyễn Mai Đăng

Giám đốc Trung tâm 

Điện thoại: (0243) 564-3259 

Email: dang@tlu.edu.vn

Lý lịch; CV