Giới thiệu Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế

PGS.TS Nguyễn Mai Đăng

Giám đốc Trung tâm 

Điện thoại: (0243) 564-3259 

Email: dang@tlu.edu.vn

Lý lịch; CV

 

 

PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: (0243) 564-2795 

Email:  hongnam@tlu.edu.vn

Thông tin cá nhân; CV