Số liệu về cựu sinh viên Chương trình tiên tiến

Số liệu được tính toán dựa trên kết quả khảo sát 143 sinh viên đã ra trường

 

Số liệu được tính toán dựa trên kết quả khảo sát 143 sinh viên đã ra trường

20 trong số 111 sinh viên cung cấp thông tin cho biết tiếp tục học thêm sau khi ra trường.

Trong đó có 13 người học thạc sỹ, 1 người đã học xong tiến sĩ và 1 người đang làm NCS