Đại học Công nghệ UTM, Malaysia tiếp nhận hồ sơ trao đổi sinh viên kỳ I, 2018-2019

Đại học Công nghệ UTM, Malaysia vừa gửi thông báo tiếp nhận hồ sơ trao đổi sinh viên kỳ I năm học 2018-2019 từ tháng 9/2018 đến tháng 2/2018 

Sinh viên có nguyện vọng làm đơn ghi rõ điểm GPA từ đầu khóa tới thời điểm làm đơn và trình độ tiếng Anh.

Hạn nộp hồ sơ:

- Nộp đơn đăng ký đi trao đổi tại P109-B1 trước ngày 10/4/2018 để tập hợp trình nhà trường xét duyệt

- Hạn đăng ký sang ĐH UTM: trước ngày 30/4/2018.

Chi tiết xem link dưới đây:

Interested applicants should apply at our website:

http://www.utm.my/international/utm-student-exchange-program/

and fill in our UTM Student Exchange Progam
online application form at:

  http://www.utm.my/international/utm-student-exchange-program-online-application-form/