Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế

 

 

PGS.TS. Nguyễn Mai Đăng

Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Tel: (0243) 564-3259; Mobile: 0989.551.699

Email: dang@tlu.edu.vn

Lý lịch; CV

 

 

 

ThS. Lê Thị Thanh Huệ

Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Email: lethanhhue@tlu.edu.vn

 

 

 

 

TS. Trần Thị Kim Loan

Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc

Email: loanttk.dtqt@tlu.edu.vn