Giới thiệu về Trung tâm Đào tạo Quốc tế

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

I. THÔNG TIN CHUNG

1.1.Quyết định thành lập:

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (TTĐTQT) trực thuộc Trường Đại học Thuỷ lợi được thành lập theo Quyết định số 1631/QĐ-ĐHTL ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi, trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ và Văn phòng Chương trình tiên tiến. Mục tiêu nhằm tăng cường nguồn lực từ Trường Đại học Thủy lợi để hợp tác đào tạo với các trường đại học trên thế giới và khu vực, đồng thời nâng cao hiệu quả đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên trong và ngoài Trường Đại học Thủy lợi..

1.2. Tên giao dịch:

Tiếng Việt:    Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Tiếng Anh:    School of International Education (SIE)

1.3 Logo:

1.4. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ Văn phòng TT: Phòng 111 -Nhà KTX số 4 - Trường Đại học Thủy lợi - 175 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: (0243) 564-2795;  Fax: (0243) 853-2746;

Email: sie@tlu.edu.vn;                      Website : http://sie.tlu.edu.vn/

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

2.1. Ban giám đốc:

Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Mai Đăng

Địa chỉ: Phòng 109 -Nhà KTX số 4 - Trường Đại học Thủy lợi - 175 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: (0243) 564-3259; Mobile: (098) 955-1699; Email: dang@tlu.edu.vn;


2.2. Văn phòng Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Phụ trách:  Th.S. Lê Liên Hương

Phòng 111 -Nhà KTX số 4 - Trường Đại học Thủy lợi - 175 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: (0243) 564-2795;  Fax: (0243) 853-2746;  Email: sie@tlu.edu.vn;  lienhuong@tlu.edu.vn

2.3. Bộ môn Tiếng Anh:

Trưởng Bộ môn: ThS. Trần Thị Chi

Địa chỉ: Phòng 112 -Nhà KTX số 4 - Trường Đại học Thủy lợi - 175 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: (0243) 564-3110;    Mobile: (091) 566-3835;  Email: chi234@tlu.edu.vn;          


2.4. Bộ môn Ngôn ngữ Anh:

Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Anh

Địa chỉ: Phòng 110 -Nhà KTX số 4 - Trường Đại học Thủy lợi - 175 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: (0243) 564-3110; Mobile: (090) 482-6223; Email: anhnth@tlu.edu.vn     

2.5. Bộ môn Ngôn ngữ Trung

Trưởng Bộ môn: TS. Trần Thị Kim Loan

Địa chỉ: Nhà KTX số 4 - Trường Đại học Thủy lợi - 175 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: (0243) 564-3110; Mobile: (0985) - 617 - 266 ; Email: loanttk.dtqt@tlu.edu.vn

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

3.1.Chức năng

Trung tâm Đào tạo Quốc tế là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Thủy lợi có chức năng: đào tạo ngoại ngữ; tổ chức thực hiện và quản lý các chương trình đào tạo quốc tế; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn quản lý; chủ trị, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Trường quản lý sinh viên của các chương trình đào tạo quốc tế.

3.2. Nhiệm vụ

Trung tâm Đào tạo quốc tế có các nhiệm vụ sau:

1. Đào tạo ngoại ngữ:

- Tổ chức thực hiện và quản lý các chương trình, loại hình đào tạo ngoại ngữ như:

                 + Đào tạo chính khóa cho sinh viên thuộc các hệ đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học;

                 + Đào tạo và liên kết đào tạo nâng cao cho các sinh viên theo học các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế, học viên cao học và cho nghiên cứu sinh;

                 + Bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên của nhà trường;

                 + Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan khác;

                 + Đào tạo ngoại khóa nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên, học sinh và các đối tượng khác có nhu cầu;

- Thực hiện các khâu công tác liên quan đến đào tạo ngoại ngữ như: Xây dựng chương trình giảng dạy, biên soạn và xuất bản các tài liệu giảng dạy cũng như các tài liệu tham khảo cho người học, tuyển sinh, phân chia lớp;

- Tổ chức thực hiện việc giảng dạy ngoại ngữ theo các chương trình, kế hoạch của nhà trường;

- Đánh giá kết quả học tập của học viên thông qua tổ chức thi và cấp chứng chỉ (A2, B1, IELTS, TOEFL…);

2. Tổ chức thực hiện và quản lý các chương trình đào tạo quốc tế:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình, mở lớp, mở khóa đào tạo quốc tế theo các loại hình và các bậc đào tạo ngắn hạn, dài hạn, chính khóa, nâng cao, ngoại khóa;

- Tổ chức thực hiện việc đào tạo và điều phối các khóa học quốc tế trình độ Đại học (Chương trình tiên tiến, Chương trình đào tạo quốc tế), trình độ Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh liên kết với nước ngoài hoặc bằng nguồn vốn của nước ngoài tài trợ. Bao gồm: Tuyển sinh, xây dựng kế hoạch, thời khóa biểu, lập dự toán, mời giảng viên trong và ngoài nước, lập kế hoạch và tổ chức cho giảng viên và cán bộ quản lý ĐHTL đi bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn tại trường đối tác, bố trí tổ chức giảng dạy và học tập, tổ chức thi, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, làm thủ tục cấp bằng hoặc chứng chỉ.

3. Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn quản lý của Trung tâm và Nhà trường, các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất với các đối tác nước ngoài hoặc bằng nguồn vốn của nước ngoài tài trợ.

4. Quản lý công tác sinh viên của các chương trình đào tạo quốc tế và các sinh viên nước ngoài đến học tập tại trường.

5. Quản lý tổ chức đơn vị, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của nhà nước và phân cấp của Trường Đại học Thủy lợi.

3.3. Quyền hạn

1.Trung tâm Đào tạo Quốc tế là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Thủy lợi, được Nhà trường đầu tư nguồn nhân lực, tài sản cố định và cơ sở vật chất; được hỗ trợ về mặt chuyên môn kỹ thuật, nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

2. Chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn và giảng dạy tiếng Anh cho toàn bộ sinh viên của Trường, bao gồm: tất cả các bậc (sau đại học, đại học, cao đẳng) và các hệ (chính quy và tại chức);

3. Được tự chủ trong công tác đào tạo ngoại khóa về ngoại ngữ; lập và triển khai kế hoạch đào tạo, tuyển sinh, mời giảng viên, tự hạch toán thu chi theo quy định của Nhà trường;

4. Quản lý chương trình đào tạo tiên tiến; chủ trì, phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn triển khai công tác đào tạo CTTT;

5. Được trao đổi, hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Trung tâm; được tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề trong phạm vi chuyên môn của Trung tâm;

6. Được tự chủ tổ chức các khóa học đào tạo quốc tế; lập và triển khai kế hoạch đào tạo, tuyển sinh, mời giảng viên; tự hạch toán thu chi theo quy định của Nhà trường;

7. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.