Danh sách các phòng thí nghiệm

Giới thiệu các phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo, nghiên cứu đối với sinh viên chương trình tiên tiến

1) Phòng đa phương tiện (Multimedia)

2) Phòng thí nghiệm Hóa học

3) Phòng thí nghiệm Thủy lực

4) Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật

5) Phòng thí nghiệm Sức bền vật liệu

6) Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng

7) Phòng thí nghiệm môi trường

8) Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật động đất (Đề tài khoa học cấp nhà nước, mã số KC.08.23/11-15)

Mutimedia room

Phòng đa phương tiện, phòng 203-B1 được tài trợ bởi quỹ Cuomo