Tổng hợp các bài báo khoa học có giảng viên CTTT tham gia

Tổng hợp các bài báo khoa học từ năm 2008 của các giảng viên Chương trình tiên tiến
TT Họ tên Khoa/ Bộ môn Tên bài báo Đã đăng trên tạp chí
1 Vũ Đức Toàn MT Đánh giá mức độ tồn lưu và xu hướng biến đổi của PCB trong đất tại Hà Nội Tạp chí Độc học, số 11, trang 24 – 29,  2008
2 Vũ Đức Toàn MT Đánh giá mức độ tồn lưu và xu hướng biến đổi của PCB trong đất tại Bắc Ninh Tạp chí Khoa học Thủy Lợi và môi trường, số 22, trang 12 – 17, 2008
3 Vũ Đức Toàn MT Đánh giá sơ bộ sự ô nhiễm và xu hướng biến đổi của DDT trong đất tại Hà Nội Tạp chí Khoa học Thủy Lợi và môi trường, số 22, trang 18 – 24, 2008
4 Lại Tuấn Anh    Thành lập bản đồ nguy cơ sạt lở đất trên các tuyến quốc lộ ở huyện Xín Mần- Hà Giang ứng dụng viễn thám và GIS  Tạp chí KHKT Thủy lợi và Môi trường: Số 21, 2008
5 Ngô Lê An  B A hydrometeorological flood forecast system for the Red River (China – Vietnam) Geophysical Research Abstract, Vol. 10, N° 10475 ISSN: 1029-7006 - 2008
6  Lê Xuân Roanh B Khả năng áp dụng mô hình vật lý trong nghiên cứu xói chân đê biển ở Việt Nam International Workshop on Marine and Coastal Engineering; Tạp chí Thủy lợi & Môi trường, No.23, November, 2008
7 Lê Xuân Roanh B Khống chế chất lượng và công nghệ xử lý nền trong thi công đê trên nền đất yếu International Workshop on Marine and Coastal Engineering; Tạp chí Thủy lợi & Môi trường, No.23, November, 2008
8 Nguyễn Thị Thế Nguyên B Những vấn đề quản lý tổng hợp vùng bờ miền Trung và các đề xuất International Workshop on Marine and Coastal Engineering; Tạp chí Thủy lợi & Môi trường, No.23, November, 2008
9 Vũ Thị Thu Thuỷ B Thuỷ động lực học và động lực học hình thái của hệ thống cửa vịnh triều chịu tác động theo mùa International Workshop on Marine and Coastal Engineering; Tạp chí Thủy lợi & Môi trường, No.23, November, 2008
10 Lương Thanh Hương  C Ổn định mái đê, đập đất khi mực nước trên mái rút nhanh Số T6/2008
11 Lương Thanh Hương  C Nghiên cứu xác định mất trượt nguy hiểm nhất khi tính ổn định mái dốc  Số T6/2008
12 Tô Mạnh Cường M-L Giải pháp nào để quản lý tốt các công trình thủy lợi ở nước ta Tạp chí của Tổng cục Thống kê 2/ 2009
13 Tô Mạnh Cường M-L Quan niệm của V.I Lê Nin về vai trò cuả nông dân trong CM XHCN Tạp chí Triết học 6/ 2009
14 Nguyễn Thu Hương  C   Tạp chí KHKT Thủy lợi và Môi trường: Số 22
15 Nguyễn Văn Công LLCT Triển khai tổ chức đào tạo các môn Khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Thủy Lợi Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
16 Nguyễn Thị Phương Mai  LLCT Những cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Tạp chí Khoa học Thủy lợi và môi trường số Đặc biệt  nhân kỷ niệm 50 năm thành lập - 2009
17 Nguyễn Thị Hồng Vĩnh LLCT Những giải pháp chủ yếu để quản l‎ý và sử dụng hiệu quả nguồn tài  nguyên nuớc ở Việt Nam Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
18 Lê Văn Thơi LLCT Để dạy và học tốt môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -  Lê Nin trong đào tạo tín chỉ Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
19 Phạm Văn Hiển LLCT Vấn đề đạo đức học môi trường ở Việt Nam hiện nay Tạp chí KHKT TL và MT – Số 27-11/2009
20  Đào Thu Hiền  LLCT Hiểu thêm về vấn đề ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất nông nghiệp ở nước ta Tạp chí KHKT TL và MT – Số 27-11/2009
21 Nguyễn Thị Ngọc Dung LLCT Chuyện kể về những người con nuôi của Bác Hồ Thông tin tư liệu - Số ĐB 9/2009
22 Nguyễn Thị Ngọc Dung LLCT Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đổi mới theo quan điểm của Chủ tịch HCM Tạp chí KHKT TL và MT – Số 27-11/2009
23 Tô Mạnh Cường LLCT Cơ giới hóa nông nghiệp nước ta theo tư tưởng của V.I Lênin Tạp chí Khoa học Thủy lợi và môi trường số Đặc biệt  nhân kỷ niệm 50 năm thành lập - 2009
24 Nguyễn Thị Nga LLCT Tầm vóc và ý nghĩa vượt thời đại trong tư tưởng HCM về bảo vệ môi trường sống Tạp chí KHKT TL và MT – Số 25/2009
25 Trần Thị Ngọc Thúy LLCT Một số biện pháp của Đảng nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của dư luận quốc tế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược giai đoạn 1965-1968 Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
26 Nguyễn Trọng Tư C Đê chắn sóng nổi bằng hệ thống xà lan bê tông được neo giữ bằng dây mềm để giảm sóng trong khu tránh trú bão tàu thuyền Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
27 Hồ Hồng Sao C Đê chắn sóng nổi bằng hệ thống xà lan bê tông được neo giữ bằng dây mềm để giảm sóng trong khu tránh trú bão tàu thuyền Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
28 Nguyễn Trọng Tư C A prediction for sand bar formation at the mouth of Takase Flood Diversion Channel, Japan Proceedings of the 5th International Conference on Asian and Pacific Coast, pp.45-51, Vol 2, 10-2009, Singapore
29 Trịnh Minh Thụ C Kết quả mô hình hoá các đặc trưng thí nghiệm cắt cố kết thoát nước (CD test) bằng mô hình lý thuyết đàn-dẻo Tạp chí Địa Kỹ Thuật Số 2-2009, trang 8
30 Trịnh Minh Thụ C Một số vấn đề tính toán thiết kế thi công và ứng dụng túi vải địa kỹ thuật Tạp chí KHKT Thuỷ lợi và MT số 27-2009, trang 15
31 Nguyễn Hồng Nam C Ảnh hưởng của hố đào sâu đến biến dạng nền công trình lân cận Tạp chí Địa Kỹ Thuật Số 4-2009, trang 38
32 Nguyễn Hồng Nam C Mô phỏng quan hệ phi tuyến ứng suất-biến dạng của cát Hải Phòng theo mô hình đàn hồi phi tuyến Tạp chí Địa Kỹ Thuật Số 2-2009, trang 21
33 Nguyễn Hồng Nam C Ảnh hưởng của hố đào sâu đến độ lún mặt nền công trình lân cận Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
34 Trương Quốc Bình C Applying Of Ferrocement Structures For Construction Of Waste Water System In Traditional Industry Village The International Symposium on Recent Technology for Infrastructure Development in Japan and Vietnam September 2009, Hanoi, Vietnam
35 Ngô Thị Thanh Vân K The existing Sewrage and Drainage System in Hanoi, Zeitschrift der internationalen Alumni der TU Berlin, Nr.63 January 2009. ISSN: 0935-2740, IMPRESSUM TU Berlin INTERATIONAL.
 Druck: Koenigsdruck Printmedien und digitale Dienste.Germany
36 Ngô Thị Thanh Vân K Các trường hợp phân tích kinh tế dự án thủy lợi hồ chứa Chop Vung Tiểu dự án Trà Câu Tạp chí KHKT TL và MT – Số 27-11/2009
37 Lê Thị Minh Hải CNTT Tích chập suy rộng với hàm trọng đối với các phép biến đổi tích
phân Fourier sin, Fourier cosine và Kontorvich - Lebedev
Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
38 Nguyễn Hữu Thọ CNTT Explicit solution for multi-time hamilton-jacobi equations Tạp chí Khoa học ĐH Sư phạm TPHCM số 18 năm 2009
39 Nguyễn Hữu Thọ CNTT Hopf-lax-type formulas for hamilton-jacobi equations with partially concave - convex datas Kỷ yếu HNKH ĐH Sư phạm HN2 - 2009
40 Nguyễn Hữu Thọ CNTT Sự tồn tại và tính duy nhất của nghiệm nhớt đối với phương trình Hamilton - Jacobi dừng Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
41 Nguyễn Hữu Bảo CNTT The characterization and their stabilities of the random composed variable distribution functions (tuyển tập KH) Colorado State University - USA
42 Nguyễn Hữu Bảo CNTT Một vài ứng dụng mô hình biến ngẫu nhiên phức hợp trong các nghiên cứu thủy lợi Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
43 Trần Thị Chung Thủy NL Study of the Photoluminescent and the Electrical Properties of Nanostructured MEH-PPV/TiO2 Hybrid Films Journal of the Korean Physical Society, Vol. 54, No. 1, January 2009, pp. 291~295
44 Trần Thị Chung Thủy NL Enhancement of current-voltage characteristics of multilayer organic light emitting diodes by using nanostructured composite films Journal of Applied Physics 105, 093518 (2009).
45 Trần Thị Chung Thủy NL Characterisation of nanostructured polyfluorene-TiO2 composite films used for oled and solar cells Advances in Natural Sciences, Vol. 10, No. 2 (2009) (259-264).
46 Trần Thị Chung Thủy NL Electrical and Optical Properties of the Hybrid TiO2 Nanocrystals-MEH-PPV Thin Films Comunications in Physics. Volume 19, Number 4, December 2009, 243-248
47 Trần Thị Chung Thủy NL Preparation anf characterization of nanostructured composite films for organic light emitting diodes Journal of Physics: Conference Series 187 (2009) 012029
48 Phạm Thị Thanh Nga NL “Spin Dynamics of Antiferromagnetic Heisenberg systems on
the Triangular lattice with a strict single site occupation”
Comunications in Physics. Volume 19, Number 2, June 2009, 71 - 76.
49 Đặng Thị Minh Huệ NL Về sự thống nhất các loại lực theo quan niệm nhiệt động học Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
50 Hồ Việt Hùng N Nghiên cứu ảnh hưởng của các cầu giao thông đến dòng chảy hệ thống sông Hồng khu vực HN Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
51 Nguyễn Thu Hiền N Nghiên cứu một số giải pháp định hướng nhằm hạn chế tình trạng úng ngập cho thượng lưu sông Phan - Cà Lồ - Vĩnh Phúc Tạp chí KHKT Thuỷ lợi và MT số 25-2009
52 Nguyễn Thu Hiền N Using two-point velocity measurements to estimate roughness coefficients in rivers Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
53 Lê Thị Thu Hiền N Một vài đặc trưng thủy lực của hệ thống tưới tiêu kết hợp vùng chịu ảnh hưởng triều Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
54 Phạm Việt Hòa N Quy trình vận hành hệ thống cấp thoát nước trên đồng muối khi gặp mưa để nâng cao năng suất và chất lượng sản xuất muối Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
55 Phạm Việt Hòa N Đề xuất các giải pháp phòng, chống lũ sông Hoàng Long tỉnh Ninh Bình Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
56 Trần Quốc Lập N Báo cáo phân tích tổng hợp xây dựng nhóm chỉ tiêu - tiêu chí đánh giá hiệu quả CTTL phục vụ cấp thoát nước phục vụ nuôi trồng thủy sản Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
57 Nguyễn Việt Anh N Báo cáo kết quả thí nghiệm thực hiện qui trình tưới tiết kiệm nước cho lúa tại Quỳnh Hồng-Quỳnh Lưu-Nghệ An Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
58 Phạm Thị Minh Thư N Vấn đề quy hoạch sử dụng đất lồng ghép Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
59 Phạm Thị Minh Thư N Tưới tiết kiệm nước cho Dứa vùng Đồng Giao Ninh Bình Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
60 Nguyễn Trọng Hà N Tưới tiết kiệm nước cho Dứa vùng Đồng Giao Ninh Bình Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
61 Vũ Đức Toàn MT Ô nhiễm PCB trong đất tại một số vùng của VN Tạp chí Độc học, số 13, trang 21 - 26, 2009
62 Vũ Đức Toàn MT Ô nhiễm bởi một số chất hữu cơ thơm đa vòng (PAHs) trong không khí tại HN Tạp chí KHKT Thuỷ lợi và MT số 24-2009
63 Vũ Đức Toàn MT Ô nhiễm PCB trong đất tại một số vùng của VN Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
64 Phạm Thị Ngọc Lan MT Xây dựng mô hình sản xuất sạch hơn trong chế biến đường mía và các sản phẩm sau đường – Áp dụng cho Công ty CP mía đường Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
65 Phạm Thị Ngọc Lan MT Một số kết quả nghiên cứu về ngưỡng khai thác sử dụng nước, ứng dụng trong quy hoạch và quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
66 Phạm Thị Ngọc Lan  MT Xác định các hoạt động sử dụng đất gây ô nhiễm nước hồ Trị An và hạ lưu sông Đồng Nai Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
67 Nguyễn Thị Dư MT Xác định các hoạt động sử dụng đất gây ô nhiễm nước hồ Trị An và hạ lưu sông Đồng Nai Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
68 Phạm Thị Ngọc Lan MT Một số kết quả nghiên cứu về bảo vệ tài nguyên nước và hệ sinh thái nước lưu vực sông Ba. Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
69 Nguyễn văn Sỹ MT Một số kết quả nghiên cứu về phương pháp tính toán dòng chảy môi trường ứng dụng cho quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
70 Nguyễn Minh Đức MT Nghiên cứu xử lý sinh học ni tơ a môn trong nước ngầm bằng vật liệu lưu giữ bùn sản xuất trong nước Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
71 Nguyễn Thị Khánh Linh CK Asymptotic expansion of the dispersion equation of lamb waves in periodocally layered elastic media VN Journal of Machanics 1/2009
72 Nguyễn Thị Thu Nga TV&TNN Xóa bỏ các khu chậm lũ sông Hồng, sông Đáy sau khi có hồ chứa Sơn La Tạp chí KHKT Thuỷ lợi và MT số 27-2009
73 Ngô Lê An TV&TNN Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và xây dựng phần mềm quản lý phân tích cơ sở dữ liệu tài nguyên nước VN Tạp chí KHKT Thuỷ lợi và MT số 27-2009
74 Ngô Lê An TV&TNN A hydrometeorologica flood forecasting system for the Red river Tạp chí KHKT Thủy lợi và MT số Đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Trường - 2009
75 Lê Xuân Roanh B Seadike design-Practice and experiences in Vietnam APAC 167, Proceeding of the 5th International Conference on Asian and Pacific Coasts, Singapore; Pp 37-43.
76 Lê Xuân Roanh B Kiểm tra độ bền mái trong đê biển với máy xả sóng Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
77 Lê Xuân Roanh B Những kết quả khoa học chính và nội dung đổi mới của hướng dẫn thiết kế đê biển- chương trình KHCN phục vụ xây dựng đê biển và công trình thủy lợi vùng cửa sông ven biển, giai đoạn I Tập san khoa học Tổng kết 5 năm 2004-2009 nhân dịp 50 năm kỷ niệm ngày thành lập trường
78 Lê Xuân Roanh B Kiểm tra độ bền mái trong đê biển với Máy xả sóng Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
79 Nguyễn Thị Thế Nguyên B Xác định các hoạt động sử dụng đất gây ô nhiễm nước hồ Trị An và hạ lưu sông Đồng Nai Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
80 Nguyễn Thị Thế Nguyên B Predicting Trends In Water Quality In The Coastal Zone Of Tt-Hue, Vietnam An Assessment Of Impacts Of Rice Culture And Aquaculture Conference on Asian and Pacific Coasts (APAC 2009) Volume 2 (13-16 October 2009, Singapore).
81 Nguyễn Thị Vinh CNTT Phát triển hình thức đào tạo mở trực tuyến tại các đại học mở Tuyển tập báo cáo khoa học 11/2009. ĐHTL
82 Hồ Việt Hùng Thủy lực Nghiên cứu hiệu quả phòng chống lũ của hồ Định Bình cho hạ lưu sông Kone tỉnh Bình Định TC Thủy lợi & Môi trường số 28/2010
83 Hồ Việt Hùng Thủy lực Nghiên cứu ảnh hưởng của các cầu giao thông đến dòng chảy hệ thống sông Hồng khu vực Hà Nội TC Thủy lợi & Môi trường số 30/2010
84 Lê Xuân Roanh KT Biển Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 285-20002 những bất cập cần được điều chỉnh Tạp chí Khoa học kỹ thuật thuỷ lợi và môi trường , số 1/2010
85 Mai Văn Công KT Biển Probabilistic analysis of grass erosion due to wave overtopping. Proceeding of  Coastal Engineering 2010 Tuyển tập Hội nghị Quốc tế Kỹ Thuật Biên ICCE2010,Thượng Hải, Trung Quốc
86 Mai Văn Công KT Biển Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo an toàn chống thấm cho các đập đất không đồng nhất xây dựng tại Tây Nguyên Việt Nam bằng công nghệ đầm rung. 2010 Tuyển tập Hội nghị thường  niên Đập lớn Quốc tế, Lần thứ 78 (ICOLD 2010), Hà Nội
87 Mai Văn Công KT Biển Risk based design of coastal flood defences - A Vietnam case Tạp chí: Độ tin cậy, rủi ro và an toàn công trình. NXB Taylor & Francis Group – London, Pp. 1125-1132
88 Ngô Thị Thanh Vân Kinh tế Nghiên cứu mô hình quản lý cấp nước sạch nông thôn  Tạp chí KHKT Thủy lợi và Môi trường -
Số 31 (12/2010)
89 Ngô Thị Thanh Vân Kinh tế Business opportunities for domestic water supply and sanitation in
Vietnam
World city water forum - INFRA- Workshop
2010 (Korea)
90 Nguyễn Hồng Nam Địa kỹ thuật Đánh giá phương pháp biểu đồ thiết kế móng nông Tạp chí Địa kỹ thuật, số 3, tr. 10-17.
91 Nguyễn Hồng Nam Địa kỹ thuật Nghiên cứu giải pháp xử lý nền đất yếu bằng thiết bị thoát nước thẳng đứng Tạp chí khoa học thủy lợi và môi trường, Số 30, tr. 28-36.
92 Nguyễn Hữu Bảo Toán On the Stable of composed random variables Studia Univ. “Babes-Bolyai”, Mathematica,
 Volume LV, Number 1, March 2010
93 Nguyễn Hữu Bảo Toán A New Method to Estimate the Stable Degrees of Some Previous Stability
 Theorems Based on the Stability  of the Differential Equations for
Characteristic Functions
Vietnam Journal of Mathematics
38:1 (2010), 27 – 34pp
94 Nguyễn Hữu Thọ Toán Explicit solution for Multi-Time Hamilton-Jacobi Equations Báo cáo và đăng trong:  Proceeding of
International Workshop and Seminar on
Methods of Modern Mathematical Analysis and Applications, Hanoi 28/8-2/9/2010,
 (133-148pp).
95 Nguyễn Hữu Thọ Toán On Entropy solutions of The Degenerate stationary problems with
homogeneous boundary conditions
Báo cáo và đăng  trong Kỷ yếu : The 8th
General Seminar of the Core University
Program Environmental Science &
Technology for Sustainability of Asia,
 3-8/5, 2010, (160  -177pp)
96 Nguyễn Phương Lan Quản lý MT Kết quả nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu lao động tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà nội giai đoạn công nghiệp hóa, đô thị hóa Số 30 - Tạp chí khoa học Kỹ thuật thủy lợi & Môi trường (9/2010)
97 Nguyễn T. Khánh Linh Cơ học kỹ thuật Method of first integrals and interface, surface waves
(Phương pháp tích phân đầu và sóng mặt)
Vietnam Journal of Mechanics (Tạp chí Cơ học)
98 Nguyễn Thị Kim Hiền Đồ họa kỹ thuật Cấu tạo mặt bậc hai từ các tương ứng xạ ảnh Khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường - số 29 (6/2010)
99 Nguyễn Thị Ngọc Dung TT HCM Xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay TC Tuyên giáo (6/2010)
100 Nguyễn Thị Ngọc Thúy TT HCM Sách "Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam trong sự nghiệp cách mạng VN" NXB Chính trị QG 2010 "Sách mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam với cuộc vận động quốc tế những năm 1960-1969"
101 Nguyễn Thu Hiền Thủy lực Xác định hệ số nhám trong sông từ tài liệu đo lưu tốc TC Thủy lợi & Môi trường số 30/2010
102 Nguyễn Văn Nghĩa (A) Vật lý The Nonliear Acoustoelectric Effect in a Cylindrical Quantum
Wire With an Infiite Potential
Hội nghị khoa học vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ  35  Tháng 8 - 2010
103 Phạm Huy Dũng Địa kỹ thuật Modelling of installation effects of driven piles using hypoplasticity   In T Benz & S Nordal (Eds.), Numerical methods in geotechnical engineering Numge 2010 (pp. 261-266). Leiden: CRC Press. 
104 Phạm Thị Thanh Nga Vật lý Supersolids of Hard core - Bosons on a Triangular Lattice Hội nghị khoa học vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 35  Tháng 8 - 2010
105 Phạm Thị Thanh Nga Vật lý On the Spin Liquid States of the Fermionized Heisenberg
Antiferromagnetic on Triangular Lattice
Communications in Physics (December - 2010)
ISSN: 0868-3166
106 Trần Thế Việt Địa kỹ thuật Tính toán tường chắn đất theo trạng thái giới hạn với sự hỗ trợ của phần mềm địa kỹ thuật chuyên dùng Tạp chí Địa kỹ thuật 1/2010
107 Trần Thế Việt Địa kỹ thuật Nghiên cứu đánh giá khả năng mất ổn định thấm nền đê Tân Cương Vĩnh Phúc Tạp chí Địa kỹ thuật số 3 năm 2010 trang 31.
108 Trịnh Minh Thụ Địa kỹ thuật Kết quả nghiên cứu ứng dụng phụ gia CONSOLID gia cường đất đắp đê biển Tạp chí NN và PTNT số tháng 7/2010-ISSN 0866-7020 Trang 65
109 Trịnh Minh Thụ Địa kỹ thuật Nghiên cứu ứng suất biến dạng của đập đất dưới tác dụng của tải trọng động đất Tạp chí Địa kỹ thuật số 3 năm 2010 trang 18.
110 Trịnh Minh Thụ Địa kỹ thuật Nghiên cứu đặc trưng cường độ chống cắt của đất không bão hòa Tạp chí Địa kỹ thuật số 2 năm 2010, trang 34.
111 Trịnh Minh Thụ Địa kỹ thuật Ảnh hưởng của cường độ chống cắt của đất không bão hòa đến ổn định mái dốc Tạp chí Địa kỹ thuật số 2 năm 2010, trang 102.
112 Trịnh Minh Thụ Địa kỹ thuật Sách tham khảo: Phòng chống trượt lở đất đá ở bờ dốc, mái dốc Nhà xuất bản xây dựng
113 Nguyễn Văn Công Nguyên lý cơ
bản của CN Mác - Lênin
Tổ chức và hoạt động của chính quyền xã Tài liệu bồi dưỡng 600 tri thức trẻ về
công tác tại cấp xã theo đề án của Bộ Nội vụ
114 Nguyễn Văn Công Nguyên lý cơ
bản của CN Mác - Lênin
Chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện và tiêu chuẩn
cụ thể của CT, PCT xã
Tài liệu bồi dưỡng 600 tri thức trẻ về
công tác tại cấp xã theo đề án của Bộ Nội vụ
115 Nguyễn Văn Công Nguyên lý cơ
bản của CN Mác - Lênin
Quản lý về VH, GD, YT. Thực hiện chính sách XH; vấn đề
 Tôn giáo và Dân tộc ở xã
Tài liệu bồi dưỡng 600 tri thức trẻ về
công tác tại cấp xã theo đề án của Bộ Nội vụ
116 Nguyễn Văn Công Nguyên lý cơ
bản của CN Mác - Lênin
Văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức công chức Tài liệu bồi dưỡng 600 tri thức trẻ về
công tác tại cấp xã theo đề án của Bộ Nội vụ
117 Nguyễn Văn Công Nguyên lý cơ
bản của CN Mác - Lênin
Kỹ năng giao tiếp hành chính Tài liệu bồi dưỡng 600 tri thức trẻ về
công tác tại cấp xã theo đề án của Bộ Nội vụ
118 Nguyễn Văn Công Nguyên lý cơ
bản của CN Mác - Lênin
Cần có chính sách hợp lý cho công tác thủy lợi ở nước ta Tạp chí Cộng sản (số 57 – 9/2011)
119 Tô Mạnh Cường Đường lối cách mạng của
Đảng CSVN và tư tưởng HCM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác thủy lơi Tạp chí Khoa học kỹ thuật thuỷ lợi và môi trường tháng 11-2011
120 Tô Mạnh Cường Đường lối cách mạng của
Đảng CSVN và tư tưởng HCM
Chính sách kinh tế mới và phong trào cánh tả trong dòng chảy của chủ nghĩa xã hội Hội thảo Quốc tế với chủ đề: “ Vận dụng lý luận Cánh tả vào thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” tổ chức ngày 24-25/11/2011
121 Nguyễn Thị Nga Đường lối cách mạng của
Đảng CSVN và tư tưởng HCM
Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và ý nghĩa thời đại Tạp chí Giáo dục Lý luận số 1+2/2012
122 Nguyễn Thị Nga Đường lối cách mạng của
Đảng CSVN và tư tưởng HCM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và vấn đề bảo vệ môi trường  tự nhiên ở Việt Nam hiện nay Tạp chí Giáo dục Lý luận số 10/2011
123 Trần Thị Ngọc Thuý Đường lối cách mạng của
Đảng CSVN và tư tưởng HCM
Tìm hiểu dư luận quốc tế với vấn đề chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam (1961-1971)  Tạp chí Giáo dục Lý luận số 6/2011
124 Trần Thị Ngọc Thuý Đường lối cách mạng của
Đảng CSVN và tư tưởng HCM
Chiến dịch Quảng Trị và Hiệp định Pari năm 1972 Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ VII – năm 2012- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tháng 5/2012
125 Trần Thị Ngọc Thuý Đường lối cách mạng của
Đảng CSVN và tư tưởng HCM
Cuộc đấu tranh trên trận địa dư luận quốc tế về việc đế quốc Mỹ sử dụng chất độc hoá học trong chiến tranh xâm lược Việt Nam những năm 1961-1971 Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, tháng 6/2012
126 Tô Mạnh Cường Đường lối CM ĐCSVN và tư tưởng HCM Văn hóa tộc người với đảm bảo sinh kế Dân tộc học Số 5&6 (2012)
127 Nguyễn Thị Thế Nguyên  Khoa B Một số vấn đề về chất lượng nước vịnh Hạ Long Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường, số 42, 9/2013
128 Vũ Đức Toàn Khoa MT Đánh giá hiệu quả của trạm xử lý nước thải tại bãi chôn lấp rác Xuân Sơn, Hà Nội và đề xuất giải pháp cải tạo Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường, số 42, 9/2013
129 Trịnh Quang Minh
Kiều Minh Thế
Vũ Đình Phụng
Khoa C Sử dụng thanh composite cốt sợi các-bon  để tăng cường khả năng chịu lực cắt của dầm bê tông cốt thép Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường, số 42, 9/2013
130 Lê Văn Chín Khoa N Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao điện năng của các trạm bơm tưới do khối hợp tác xã quản lý  Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường, số 42, 9/2013
131 MAI VĂN CÔNG B Phân tích rủi ro hệ thống phòng chống lũ vùng bờ Giao Thủy – Nam Định Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường, số ĐB, 11/2014
132 MAI VĂN CÔNG B Regional projection of sea level rise: The seto inland sea case in Japan Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường, số ĐB, 11/2016
133 MAI VĂN CÔNG B Phân tích tiêu chuẩn an toàn tối ưu cho đê bắc sông Dinh, tỉnh Ninh Thuận Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường, số ĐB, 11/2019
134 VŨ THỊ THU THỦY
NGHIÊM TIẾN LAM
B Comparison of different overwash models in simulating tidal anomalies in lake Conjola, NSW, australia Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường, số ĐB, 11/2021
135 LÊ XUÂN ROANH B Chiều cao sóng thiết kế công trình biển cần xem xét thêm yếu tố địa hình  (3 chiều) để đảm bảo độ chính xác Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường, số ĐB, 11/2024
136 NGUYỄN THỊ THẾ NGUYÊN B Proposing solutions to manage and use water quality zones of the Ha Long bay Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường, số ĐB, 11/2029
137 MAI VĂN CÔNG  B Flood risk analysis of Vietnam coastal regions Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường, số ĐB, 11/2031
138 Đoàn Thu Hà Khoa N Đánh giá hiện trạng cấp nước nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp phát triển Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường, số 43, 12/2013
139 Lê Văn Chín Khoa N Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế đến cân bằng nước của hồ chứa Phú Lợi, huyện Chí Linh, Hải Dương Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường, số 43, 12/2013
140 Đoàn Thu Hà Khoa N Xử lý ammoni trong nước ngầm hà nội áp dụng phương pháp sinh học ứng dụng kỹ thuật mới “SWIM-BED” Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường, số 43, 12/2013
141 Nguyễn Kim Hiền
Nguyễn Việt Anh
Phạm Thị Liên Hương
Khoa CK Nghiên cứu ứng dụng một số phần mềm đồ họa và phương tiện truyền thông để nâng cao hiệu quả giảng dạy cho môn học đồ họa kỹ thuật Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường, số 43, 12/2013
142 Ngô Lê An
 
Khoa V Nghiên cứu dự báo dòng chảy lũ lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường, số 43, 12/2013
143 Đào Thu Hiền Khoa LLCT Vai trò của ý thức pháp luật trong đời sống xã hội Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường, số 43, 12/2013
144 Đoàn Thu Hà Khoa N Đánh giá mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu tới cấp nước nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long Tạp chí KHKT Thủy lợi và MT số 46 (tháng 9-2014)
145 Nguyễn Thị Kim Cúc
(Trần Văn Đạt)
Khoa N Mô hình mô phỏng diễn biến rừng ngập mặn ven biển Thái Bình dưới biến động của các yếu tố môi trường và nước biển dâng Tạp chí KHKT Thủy lợi và MT số 46 (tháng 9-2014)
146 Nguyễn Lương Bằng
Trần Quốc Lập
Khoa N Ứng dụng mô hình VIC trong đánh giá hạn hán ở lưu vực sông Cái Tạp chí KHKT Thủy lợi và MT số 46 (tháng 9-2014)
147 (Nguyễn Phương Quý), (Lê Thanh)
Vũ Đức Toàn
Khoa MT Công nghệ bùn hoạt tính tuần hoàn dạng mẻ - nghiên cứu sự loại bỏ nitơ trong nước thải nồng độ BOD thấp và tỷ lệ BOD/N thấp Tạp chí KHKT Thủy lợi và MT số 46 (tháng 9-2014)
148 Lê Văn Chín Khoa N Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng đến định mức tiêu hao điện năng của các trạm bơm tưới Tạp chí KHKT Thủy lợi và MT số 47 (tháng 12-2014)
149 Lê Văn Chín Khoa N Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định dung tích điều tiết trước trạm bơm cấp 1 của hệ thống cấp nước trong trường hợp lấy nước nguồn từ kênh thủy lợi Tạp chí KHKT Thủy lợi và MT số 47 (tháng 12-2014)
150 Nguyễn Thị Thu Hương Khoa C Nghiên cứu đề xuất phương pháp thí nghiệm tính thấm nước phù hợp cho bê tông có độ bền cao Tạp chí KHKT Thủy lợi và MT số 47 (tháng 12-2014)
151 (Nguyễn Phương Quý)
(Lê Thanh)
Vũ Đức Toàn
Khoa MT Low Strength Effluent Treatment with Cyclic Technologies in Vietnam (Hiệu quả xử lý của công nghệ Bùn hoạt tính dạng mẻ tuần hoàn trong xử lý nước thải nồng độ ô nhiễm thấp ở Việt Nam) Tạp chí KHKT Thủy lợi và MT số 47 (tháng 12-2014)
152 nguyen cao don, nguyen quang kim, NGUYEN MINH HANG & bui duc toan  P. KHCN IMPACTS OF THE GO CONG – VUNG TAU SEADYKE ON HYDRODYNAMIC FLOW REGIME IN THE LOWER SAI GON – DONG NAI RIVERS Proceedings of the 19th IAHR-APD Congress, 21-24 Sept, 2014,Thuyloi University
153 Lý Anh Tuấn
Trần Thị Minh Hoàn
Khoa học máy tính Thiết kế và cài đặt nguyên mẫu thư viện số dựa trên logic vị từ. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XVII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", Đắk Lắk, tháng 10, 2014
154 Lý Anh Tuấn,
Trần Thị Minh Hoàn
Khoa học máy tính Cài đặt thử nghiệm mô hình thư viện số dựa trên logic vị từ. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên 2014
155 Nguyễn Hữu Thọ Toán Phương pháp phân tích trực giao cho phương trình truyền tải khuếch tán Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2014 pp. 29 – 31 (ISBN: 987-604-82-1388-6)
156 Ngô Thị Thanh Vân (đồng tác giả) QLXD Phân tích và kiểm soát các loại rủi ro tài chính dự án xây dựng lấn biển HNKH thường niên 11/2014 tại ĐHTL
157 Lê Thị Thu Hiền Thủy lực Numerical modeling of dam break flows over complex  topography. Case studies in Vietnam Hội thảo quốc tế APD 2014 (IAHR-APD Conference, 21-24/09 -2014, Hanoi, Vietnam)
158 Lê Thị Thu Hiền Thủy lực Nghiên cứu khi dòng chảy khi đập vỡ tức thời bằng phương pháp thể tích hữu hạn. Áp dụng cho một số hồ chứa nhỏ ở Điện Biên Hội nghị Khoa học thường niên – Trường Đại học Thủy lợi, 2014
159 Hồ Việt Hùng Thủy lực Xác định hệ số lưu lượng và phương pháp giải các bài toán về cống lộ thiên Hội nghị Khoa học thường niên – Trường Đại học Thủy lợi, 2014
160 Nguyễn Thu Hiền Thủy lực Calibration of roughness coefficients in compound channels - Some implications Hội thảo quốc tế APD 2014 (IAHR-APD Conference, 21-24/09 -2014, Hanoi, Vietnam)
161 Nguyễn Thu Hiền Thủy lực Effect of climate change and sea level rise on taking water of South Thai Binh irrigation system in Vietnam Hội thảo thường niên Hiệp hội tài nguyên nước Hàn Quốc
162 Phạm Thị Minh Thư Phạm Tất Thắng Kỹ thuật và QLT Nghiên cứu giải pháp cấp nước bền vững cho Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang  Hội nghị Khoa học thường niên 2014 Đại học Thủy Lợi
163 Khương Thị Hải Yến Phạm Thị Minh Thư  Nguyễn Thị Kim Cúc Nguyễn Thị Hằng Nga Kỹ thuật và QLT Nghiên cứu xử lý amoni trong nước thải xám bằng phương pháp xếp lớp đa tầng MSL Hội nghị Khoa học thường niên 2014 Đại học Thủy Lợi
164 Nguyễn Thị Kim Cúc
Nguyễn Xuân Tùng
Phan Hồng Anh
Kỹ thuật và QLT Hiệu quả kinh tế của rừng ngập mặn trồng tại Tân Thành, Bàng La và Đại Hợp, Thành phố Hải Phòng Tuyển tập hội Thảo khoa học Quốc Gia: "Phục hồi và quản lý rừng ngập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu" lần thứ 2 tại Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, 26-27/6/2015
165 Nguyễn Thị Kim Cúc, Phan Nguyên Hồng và Hoàng Thị Sản Kỹ thuật và QLT Chủ biên Tuyển tập hội Thảo khoa học Quốc Gia: "Phục hồi và quản lý rừng ngập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu" lần thứ 2 tại Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, 26-27/6/2015
166 Tran Thi Chung Thuy,
Tran Thi Hong,
Phan Van Do
Vật lý ENERGY TRANSFER STUDIES OF Eu3+ IONS DOPED TELLUROBORATE  GLASSES Hội nghị Quang Học, Quang Phổ toàn quốc lần thứ 8, tháng 10 năm 2014. (Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VIII) trang 228-233
167 Trần Thị Chung Thủy,
 Phan Văn Độ,
Đặng Thị Minh Huệ
Vật lý Nghiên cứu, chế tạo màng mỏng tổ hợp PEDOT và TiO2 làm lớp truyền hạt tải cho pin mặt trời hữu cơ Hội nghị thường niên trường Đại học Thủy Lợi 11-2014
168 Nguyễn Văn Nghĩa (A) Vật lý
The dependence of the quantum acoustomagnetoelectric field on the parameters of a cylindrical quantum wire with an infinite potential
Hội nghị Khoa học tại Trường
Khoa học Tự nhiên, ĐH
Quốc gia Hà Nội 10-2014
169 Nguyễn Văn Nghĩa (A) Vật lý Tính toán trường âm - điện – từ trong dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn Hội nghị thường niên trường
Đại học Thủy Lợi 11-2014 
170 Phạm Thị Ngọc Lan KT Môi trường Tận dụng phế thải nông nghiệp sản xuất than hoạt tính - một hướng đi bền vững cho tái sử dụng chất thải bảo vệ môi trường Kỷ yếu Hội nghị Khoa học ĐH Kiến trúc Hà Nội-tiểu ban kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị, NXB Xây dựng, tháng 11-2014, ISBN:978-604-82-1402-9
171 Phạm Lan Anh Thủy công Impacts of waves and sea level rise on ports due to global climate change Proceedings of the 19th IAHR-APD congress 2014, Hanoi
172 Nguyễn Lan Hương Nguyễn Văn Mạo Nguyễn Hữu Bảo Thủy công Development research into probabilistic design dam safety analysis in Viet Nam Proceedings of the 19th IAHR-APD congress 2014, Hanoi
173 Phạm Văn Quốc 
Phạm Lan Anh
Thủy công Phân tích thấm và ổn định xét đến thuộc tính các lớp đất thực tế khi kiểm định an toàn đập đất Đăk Đoa Hội nghị khoa học thường niên ĐHTL năm 2014
174 Hồ Sỹ Tâm Thủy công Khảo sát ứng xử kháng chấn của cát, dăm trên kết cấu dầm thép bằng mô hình vật lý Hội nghị khoa học thường niên ĐHTL năm 2014
175 Vũ Đức Toàn Khoa MT Residue of selected organochlorine pesticides (OCPs) in sediment from CauBay River and their impacts on agricultural soil, human health risk in KieuKy area, Vietnam Polish Journal of  Environmental Studies (SCIE list, ISSN 1230-1485), Vol 24, Part 1, pp 301-306, 1/2015.
176 Vũ Đức Toàn Khoa MT Residue of dioxin-like polychlorinated biphenyls (DL-PCBs) in sediment from CauBay river, Vietnam Polish Journal of  Environmental Studies (SCIE list, ISSN 1230-1485), Vol 23, Part 6, pp 2243 – 2246, 10/2014.
177 Nguyễn Văn Đắc Toán Pullback attractor for differential evolution inclusions with infinite delays   Applied Mathematics and Computation (2015)
178 Lương Duy Thành Vật lý Examination of a Theoretical Model of Streaming
Potential Coupling Coefficient
International Journal of Geophysics, vol. 2014, Article ID 471819, 12 pages, 2014. doi:10.1155/2014/471819.
D. T. Luong and R. Sprik
ISSN: 1687-885X
Link: http://www.hindawi.com/journals/ijge/2014/471819/
179 Vũ Minh Cát
Le Xuan Roanh 
Quản lý biển & ĐB A Comprehensive Approach for Estimating Hydraulic Quantities in a Multi-branched Estuarine System;   Springer Science Business Media Dordrecht 2014
180 Nguyễn Cảnh Thái
Nguyễn Thu Hiền
Thủy công
Thuỷ lực
Effect of climate change and sea level rise on taking water of South thai binh irrigation system in Vietnam  Báo cáo Tuyển tập hội nghị khoa học hội Thủy lợi Hàn Quốc 2015
181 Nguyễn Cảnh Thái
Phạm Thị Hương Lan
Ngô Lê Long
Thủy công
Kỹ thuật sông…
Mô hình toán và dự báo KTTV
Quantifying the effect of climate change variability and human activities on runoff for Vugia-Thubon river basin in Vietnam Báo cáo Tuyển tập hội nghị khoa học hội Thủy lợi Hàn Quốc 2015
182 Vũ Thị Thu Thủy  Kết cấu công trình OCEAN DRIVEN FLOODING OF A COASTAL LAKE ICCE proceeding , Korea (curent 47)
183 Vũ Thị Thu Thủy  Kết cấu công trình MORPHOLOGY OF COASTAL LAGOON ENTRANCES: WAVES VERSUS TIDES ICCE proceeding , Korea (sediment 89)
184 Vũ Thị Thu Thủy  Kết cấu công trình MONITORING INLET MORPHODYNAMICS VIA TIDAL RESPONSE, SEEN THROUGH A NOVEL 24.5HOUR MOVING WINDOW ICCE proceeding , Korea (báo cáo treo- poster 10)
185 Lê Đức Hậu và 2 tg ngoài KT Máy tính và Mạng A Comparative Study of Classification-Based Machine Learning Methods for Novel Disease Gene Prediction Knowledge and Systems Engineering. Springer 2015
186 Lê Đức Hậu và 1tg ngoài KT Máy tính và Mạng Integration of miRNA-miRNA networks improves the prediction of novel disease associated miRNAs The First NAFOSTED Conference on Information and Computer Science 2014
187 Nguyễn Mai Đăng TTĐT Quốc tế Integrated coastal flood risk management as a mean to build resilient commmunities Proceedings of 6th International Conference on Flood Management – ICFM6: “Floods in a changing environment”, 16-18th September 2014, Sao Paulo, Brazil.
188 Nguyễn Mai Đăng TTĐT Quốc tế Flood risk analysis due to dam break of Kim Son reservoir, Ha Tinh, Vietnam Proceedings of 5th International Seminar on Soil and Water Conservation in South East Asia, August 6-9, 2014, Fukuoka, Japan.
189 Nguyễn Hồng Nam TT Đào tạo QT Mô phỏng các đặc tính đàn hồi của cát KHKT Thuỷ lợi và MT số 50 (9/2015)
190 Lương Duy Thành
Phan Văn Độ
Nguyễn Trọng Tâm
Khoa NL Nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy sự phát triển, tiềm năng và thực trạng khai thác năng lượng tái tạo ở Việt Nam KHKT Thuỷ lợi và MT số 50 (9/2015)
191 Lê Thị Thu Hiền Khoa N Một số qui phạm tính toán thủy lực khi đập bê tông vỡ và phương pháp số giải bài toán sóng gián đoạn KHKT Thuỷ lợi và MT số 50 (9/2015)
192 Ngô Trà Mai
Vũ Đức Toàn
Khoa MT Nghiên cứu nồng độ phát thải của bụi chì và hơi H2SO4 tại nhà máy ắc quy Bình Dương KHKT Thuỷ lợi và MT số 50 (9/2015)
193 Nguyễn Văn Dũng
Lê Xuân Roanh
Thiều Quang Tuấn
Khoa B Nghiên cứu ảnh hưởng của mũi hắt đến lưu lượng sóng tràn qua đê biển KHKT Thuỷ lợi và MT số 50 (9/2015)
194 Nguyễn Thị Khánh Linh
Trần Thị Trâm
Khoa M Dạng tiệm cận của sóng truyền trong môi trường đàn hồi phân lớp tuần hoàn khi xấp xỉ sóng dài KHKT Thuỷ lợi và MT số 51 (12/2015)
195 Nguyễn Văn Nghĩa Khoa NL The influence of some parameters on penetration resistance of a silty soil KHKT Thuỷ lợi và MT số 51 (12/2015)
196 Ngô Lê An Khoa V Mô phỏng dòng chảy tháng cho lưu vực lớn - ứng dụng cho lưu vực sông Mã KHKT Thuỷ lợi và MT số 51 (12/2015)
197 Lê Thị Thu Hiền Khoa N Study a two-dimensional, second order accurate shallow flow model for complex topography KHKT Thuỷ lợi và MT số 52 (03/2016)
198 Trần Quang Hoài
Mai Văn Công
Khoa C Phân tích độ tin cậy đê hữu hồng đoạn qua thành phố Hà Nội KHKT Thuỷ lợi và MT số 52 (03/2016)
199 Hồ Việt Hùng Khoa N Thiết lập các công thức tính toán cao trình đáy bể tiêu năng và các độ sâu nước nhảy trong bể KHKT Thuỷ lợi và MT số 52 (03/2016)
200 Phạm Thị Ngọc Lan Khoa MT Nghiên cứu khả năng xử lý dầu loang bằng vật liệu hấp phụ tự nhiên KHKT Thuỷ lợi và MT số 52 (03/2016)
201 Ngô Lê An Khoa V Đánh giá sự thay đổi mưa một ngày lớn nhất dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu vùng miền Trung – Tây Nguyên KHKT Thuỷ lợi và MT số 52 (03/2016)
202 Nguyễn Thị Thu Nga
Hà Văn Khối
Khoa V Nghiên cứu ảnh hưởng của sự biến thiên dòng chảy đến tỉ lệ phân bổ nguồn nước lưu vực sông Ba KHKT Thuỷ lợi và MT số 52 (03/2016)
203 Nguyễn Tuấn Anh
Lê Văn Chín
Khoa N Lựa chọn thời lượng mưa thiết kế để mô phỏng kiểm tra hệ thống thoát nước mưa đô thị   KHKT Thuỷ lợi và MT số 52 (03/2016)
204 Phạm Thị Ngọc Lan Khoa MT Nghiên cứu biến tính than hoạt tính chế tạo từ các phế phẩm nông nghiệp làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni trong nước KHKT Thuỷ lợi và MT số 52 (03/2016)
205 Phan Văn Độ,
Lương Duy Thành
Khoa NL Nguyên tắc hoạt động của cảm biến nhiệt sợi quang học và ứng dụng trong cảnh báo sớm an toàn đập KHKT Thuỷ lợi và MT số 53 (06/2016)
206 Trần Quang Hoài
Ng Quang Đức Anh
Mai Văn Công
Khoa C Tiêu chuẩn an toàn phòng lũ tối ưu khu vực ven biển huyện Giao Thủy – Nam Định KHKT Thuỷ lợi và MT số 53 (06/2016)
207 Trần Đăng An
Đoàn Thu Hà
Lê Thu Nga
Lại Tuấn Anh
Khoa N
Địa tin
Water quality assessment and integrated solutions for sustainable water resources management in Soc Trang province KHKT Thuỷ lợi và MT số 53 (06/2016)
208 Tô Quang Toản
Ngô Văn Quận
Lại Tuấn Anh
Khoa N
Địa tin
Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật trữ và cấp nước cho nuôi trồng thủy sản vùng ĐBSCL KHKT Thuỷ lợi và MT số 53 (06/2016)
209 Ngô Thị Thanh Vân
Bùi Anh Tú
Nguyễn Đăng Giáp
Hoàng Đức Vinh
Khoa K Xác định lợi ích kinh tế quản lý tổng hợp lũ trên lưu vực sông Hương KHKT Thuỷ lợi và MT số 53 (06/2016)
210 Trần Đăng An,
Đoàn Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Trang
Khoa N Xác định các đặc trưng và đề xuất giải pháp chống nước va trong hệ thống cấp nước bằng phần mềm Hammer V8 KHKT Thuỷ lợi và MT số 53 (06/2016)
211 Nguyễn Văn Dũng
Thiều Quang Tuấn
Lê Xuân Roanh
Nguyễn Văn Thìn
Khoa B Xây dựng công thức thực nghiệm xác định hệ số ảnh hưởng của mũi hắt sóng đến lưu lượng tràn qua đê biển có tường đỉnh KHKT Thuỷ lợi và MT số 53 (06/2016)
212 Bùi Tất Thắng
Phạm Ngọc Quý
Nguyễn Mai Đăng
Khoa C
TT Đào tạo QT
Nghiên cứu bố trí hợp lý hệ thống đập mỏ hàn khu vực Cồn Tròn thuộc tuyến đê biển Hải Hậu, Nam Định KHKT Thuỷ lợi và MT số 53 (06/2016)
213 Ngô Thị Ngọc Vân
Nguyễn Hồng Nam
  Hóa lỏng của cát sông Hồng khu vực cảng Hà Nội chịu tải trọng chu kỳ không thoát nước Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập 2, Số 7, 2015, trang 7-11
214 Nguyễn Thị Lan Hương Kỹ thuật và QLT Nghiên cứu phương pháp thiết lập mô hình tính toán và dự báo tải lượng Ni tơ bằng phương pháp phân phối thông số GIS, tại lưu vực sông Cầu Tạp chí khoa học ĐHQGHN: Khoa học tự nhiên và công nghệ
215 Nguyễn Thị Khánh Linh Cơ học KT ON A TECHNIQUE FOR DERIVING EXPLICIT TRANSFER MATRICES OF ORTHOTROPIC LAYERS Vietnam Journal of Mechanics
216 Nguyễn Thị Hồng Đồ họa kỹ thuật Phân tích động lực học dầm có vết nứt trên nền đàn hồi chịu tác dụng của khối lượng di động Tạp chí Giao thông vận tải 50/2016
217 Vũ Đức Toàn Hóa cơ sở Nghiên cứu đánh giá mức độ tồn lưu của PAHs trong đất tại xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Tạp chí Tài nguyên nước, tháng 1/2016
218 Vũ Đức Toàn Hóa cơ sở Đánh giá mức độ tồn lưu của thuốc trừ sâu cơ clo tại kho thuốc Hòn Trơ, Diễn Châu (Nghệ An) và nghiên cứu giải pháp xử lý Tạp chí Tài nguyên nước, tháng 4/2016
219 Vũ Thị Thu Thủy Kết cấu công trình  Nghiên cứu sự làm việc của dầm bê tông cốt thép cứng khi không có kết nối giữa bề mặt thép hình và bê tông chịu uốn đơn bằng mô hình số Tạp chí Tài nguyên nước, Hội Thủy lợi Việt nam, số 3, tháng 7/2016. 
220 Ngô Thị Ngọc Vân
Nguyễn Hồng Nam
Vật liệu Xây dựng Hóa lỏng của cát sông Hồng khu vực cảng Hà Nội chịu tải trọng chu kỳ không thoát nước Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam Số 7-2015
221 Ngô Thị Ngọc Vân
Nguyễn Hồng Nam
Vật liệu Xây dựng Nghiên cứu hóa lỏng của cát nền đê hữu Hồng, đoạn K73+500-K74+100 chịu tải trọng chu kỳ không thoát nước Tạp chí Địa Kỹ thuật Số 1-2016
222 Phạm Văn Lập
Lê Xuân Roanh
KTCT Biển Nghiên cứu cải tiến kết cấu bảo vệ mái đê biển ngăn chặn hiện  tượng đá trượt trên mái kè do sòng và dòng tác động Tạp chí Kết cấu & Công nghệ xây dựng, số 19-20, quý IV 2015
223 Trần Thị Ngọc Thúy Tư tưởng Hồ Chí Minh – Đường lối CM của ĐCSVN Chủ trương vận động quốc tế của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1965 - 1975 Tạp chí Lịch sử Đảng (299/10-2015)
224 Nguyễn Ngọc Huyên Cơ học kỹ thuật On the coupling coefficients of vibrations in functionally graded Timoshenko beams Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Đà Nẵng - 2015
225 Lê Thị Việt Anh Cơ học kỹ thuật Phân tích mỏi cho kết cấu mảnh chịu tác động của tải trọng gió có kể đến ảnh hưởng của dòng rối Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XII - 2015
226 Lê Thị Việt Anh Cơ học kỹ thuật Phân tích mỏi cho kết cấu ngoài khơi chịu tác động của tải trọng sóng kể đến yếu tố ngẫu nhiên Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XII - 2015
227 Vũ Đức Toàn Hóa cơ sở Đánh giá một số nguồn thải PAHs tác động đến đất rừng ngập mặn xã Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh Tuyển tập Hội nghị Khoa học Thường niên Đại học Thủy Lợi 11/2015
228 Ngô Thị Ngọc Vân
Nguyễn Hồng Nam
Vật liệu Xây dựng Nghiên cứu hóa lỏng của cát nền đê hữu Hồng, đoạn K73+500-K74+100 chịu tải trọng chu kỳ không thoát nước Hội nghị khoa học toàn quốc-Bộ khoa học & Công nghệ 11-2015
229 Lý Anh Tuấn
Trần Thị Minh Hoàn
CNPM Suy diễn siêu dữ liệu và hiện thực hóa tài liệu kết hợp trong một thư viện số Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XVIII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", TP. Hồ Chí Minh, tháng 11, 2015, tr. 293-298
230 Lý Anh Tuấn
Trần Thị Minh Hoàn
CNPM Quản lý siêu dữ liệu và hiện thực hóa tài liệu kết hợp Tuyển tập hội nghị Khoa học thường niên Trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội, tháng 11, 2015, tr. 88-90
231 Nguyễn Trọng Tư
Thân Văn Văn
CN&QLXD  NUMERICAL MODELLING OF COASTAL EROSION: A CASE STUDY AT THE WESTERN TOMBOLO IN GIENS Proceeding of Vietnam-Japan Workshop on Estuaries, Coasts and Rivers 2015
232 Nguyễn Văn Dũng
Lê Xuân Roanh
Thiều Quang Tuấn
KTCT Biển Physical study with a wave flume on the impact of wave returning nose on wave overtopping at sea-dikes Hội nghị khoa học Vietnam-Japan Workshop, 2015
233 Phạm Văn Lập
Lê Xuân Roanh
Lê Tuấn Hải
KTCT Biển STUDY OF ROCK RUNNING AND PROPOSE SOLUTIONS AGAINST CONCRETE PLATE EROSION OF EMBANKMENT ON CAT HAI SEA-DIKE, HAI PHONG Bài báo hội nghị khoa học Vietnam-Japan Workshop, 2015
234 Phạm Văn Lập
Lê Xuân Roanh
KTCT Biển NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN KẾT CẤU BẢO VỆ MÁI ĐÊ BIỂN NGĂN CHẶN HIỆN TƯỢNG ĐÁ TRƯỢT TRÊN MÁI KÈ DO SÓNG VÀ DÒNG TÁC ĐÔNG 
Hội nghị khoa học thường niên ĐHTL, 2015
235 Nguyen Thi Kim Cuc Kỹ thuật và Quản lý tưới MANGROVE MITIGATE THE IMPACES OF CLIMATE CHANGE ALONG TROPICAL COASTS: CASE STUDY IN MEKONG DELTA Integrated Water Resources management in Mekong Basin Workshop 2016 January 12, Ho Chi Minh, Vietnam. Page 71-75
236 Nguyen Thi Kim Cuc Kỹ thuật và Quản lý tưới Hệ sinh thái Rừng ngập mặn phục hồi trong bối cảnh biến đổi khí hậu Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Lần thứ III "Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu" Hà Nội, ngày 13/11/2015. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Trang 211-220
237 Nguyen Thi Kim Cuc Kỹ thuật và Quản lý tưới "Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu"  Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc gia Lần thứ III , Hà Nội, ngày 13/11/2015. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 543 Trang
238 Đào Thu Hiền Nguyên lý cơ bản
của CN Mác – Lê nin
Vai trò của giáo dục lý luận chính trị trong việc nâng cao ý thức đạo đức cho sinh viên hiện nay Hội thảo KH thường niên trường ĐH Thủy Lợi tháng 12/2015
239 Tô Mạnh Cường Tư tưởng Hồ Chí Minh – Đường lối CM của ĐCSVN Điểm sáng tạo trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng Đảng hiện nay. Tuyển tập Hội nghị Khoa học Thường niên, 11/2015
240 Trần Thị Ngọc Thúy Tư tưởng Hồ Chí Minh – Đường lối CM của ĐCSVN Chiến lược đoàn kết quốc tế Hồ Chí Minh – Một số giá trị thực tiễn Tuyển tập Hội nghị Khoa học Thường niên, 11/2015
241 Nguyễn Thị Khánh Linh Cơ học kỹ thuật Exact secular equations of Rayleigh waves in an orthotropic elastic half-space overlaid by an orthotropic elastic layer International Journal of Solids and Structures, 
242 Nguyễn Thị Khánh Linh Cơ học kỹ thuật On a technique for deriving the explicit secular equation of Rayleigh waves in an orthotropic halfspace coated by an orthotropic layer Waves in Random and Complex Media
243 Vũ Đức Toàn Hóa cơ sở Residues of Polychlorinated Biphenyls (PCBs) in Sediment from CauBay River and Their Impacts on Agricultural Soil, Human Health Risk in KieuKy Area, Vietnam Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology (SCI)
ISSN 0007-4861, tháng 8/2015
244 Nguyễn Việt Anh và các tác giả  (T7, 2015)  Kỹ thuật và Quản lý tưới Sensitivity-Based Calibration of the Soil and Water Assessment Tool for Hydrologic Cycle Simulation in the Cong Watershed,Vietnam Water Environment Research
ISSN: 1061-4303 DOI: http://dx.doi.org/10.2175/106143015X14338845156948
Volume 87, Issue 8, pages 735-750 (7-2015)
Water Environment Federation -SCI
245 Phan Văn Độ
Lương Duy Thành
Vật lý Investigation of spectroscopy and the dual energy transfer mechanisms of Sm3+ -doped telluroborate glasses Optical Materials  55 (2016), 62-67
Geophysical Prospecting, 64: 714–725. doi: 10.1111/1365-2478.12337 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2478.12337/abstract )  (ISI).
246 Nguyễn Văn Nghĩa (A) Vật lý The influence of an external magnetic field on the acoustomagnetoelectric field in a rectangular quantum wire with an infinite potential by using a quantum kinetic equation International Journal of Physical and Mathematical Sciences - World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 10, No. 3, 2016, pages. 83-89. (Online ISSN: 2010-3778, Print ISSN: 2010-376H).
247 Nguyễn Văn Nghĩa (A) Vật lý The dependence of a quantum acoustoelectric current on some qualities in a cylindrical quantum wire with an infinite potential GaAs/GaAsAl Materials Transactions, Vol. 56, No. 09, (2015), pages. 1408-1411. (Online ISSN: 1347-5320, Print ISSN: 1345-9678).
248 Lương Duy Thành Vật lý Permeability dependence of streaming potential coefficient in porous media Geophysical Prospecting, 64: 714–725. doi: 10.1111/1365-2478.12337 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2478.12337/abstract )
249 Lê Đức Hậu KTMT & M Network-based ranking methods for prediction of novel disease associated microRNAs Tạp chí ISI: Computational Biology and Chemistry
250 Lê Đức Hậu KTMT & M Systems pharmacology: A unified framework for prediction of drug-target interactions  Tạp chí ISI: Current Pharmaceutical Design
251 Lê Đức Hậu KTMT & M Ontology-based disease similarity network for disease gene prediction Tạp chí quốc tế Non-ISI: Vietnam Journal of Computer Science
252 Nguyễn Mai Đăng Thủy văn & Tài nguyên nước Integrated Coastal Flood Risk Management as a Means to Build Resilient Communities Tạp chí: "Hydraulic Engineering" tại Hoa Kỳ thuộc Hệ thống nhà xuất bản Springer
253 Đỗ Thuận An Kỹ thuật Môi trường Pepper mild mottle virus as an indicator and a tracer of fecal pollution in water environments: Comparative evaluation with wastewater-tracer pharmaceuticals in Hanoi, Vietnam Science of The Total Environment (2015), Volumes 506–507, p 287–298
254 Đỗ Thuận An Kỹ thuật Môi trường Estimation of the Access to Safe Drinking Water Sources and Improvement by Household Water Treatment in Hanoi City, Vietnam Journal of Japan Society of Civil Engineers (2015), volume 71 no 7, p. 69 - 78
255 Lại Hiền Phương Hệ thống thông tin Vers une approche utilisant l'apprentissage de métrique pour du clustering semi-supervisé interactif d'images CORIA-CIFED 2016: Colloque International Francophone sur l'Ecrit et le Document, Toulouse, France, March 9-11, 2016, pp 701-716. (Hội nghị chuyên đề quốc tế pháp ngữ về chữ viết và tài liệu)
Link hội nghị: http://dblp2.uni-trier.de/db/conf/coria/coria2016
256 Nguyễn Thanh Tùng CNPM Stratified Over-Sampling Bagging Method for Random Forests on Imbalanced Data  In Intelligence and Security Informatics, pp. 63-72. Springer International Publishing, 2016
257 Nguyễn Thanh Tùng CNPM An l11-Regression Random Forests Method for Forecasting of Hoa Binh Reservoir's Incoming Flow In Knowledge and Systems Engineering (KSE), pp. 360-364. IEEE, 2015
258 Nguyễn Thanh Tùng CNPM Forecasting time series water levels on Mekong river using machine learning models In Knowledge and Systems Engineering (KSE), pp. 292-297. IEEE, 2015
259 Nguyễn Thanh Tùng CNPM An improved guided regularized random forests for SNP classification Fundamental and Applied IT Research (FAIR), 2015 Conference on, 9-10 July 2015
260 Nguyễn Thanh Tùng CNPM Predicting the quality of irrigation service in the red river delta with regression models Fundamental and Applied IT Research (FAIR), 2015 Conference on, 9-10 July 2015
261 Nguyễn Thanh Tùng CNPM Classifying gene data with regularized ensemble trees In Machine Learning and Cybernetics (ICMLC), 2015 International Conference on , vol.1, no., pp.134-139, 12-15 July 2015
262 Nguyen Thi Kim Cuc Kỹ thuật và Quản lý tưới Mangrove forest restoration in northern Viet Nam. In: Kumar, C., Saint-Laurent, C., Begeladze, S. and Calmon, M. (eds.). Enhancing food security through forest landscape restoration: Lessons from Burkina Faso, Brazil, Guatemala, Viet Nam, Ghana, Ethiopia and Philippines, pp. 106-121. Gland, Switzerland: IUCN, 2015
263 Lê Đức Hậu KTMT & M A two-stage approach for front-view vehicle detection and counting at nighttime Hội nghị quốc tế: ICIAS 2016
264 Lê Đức Hậu KTMT & M Disease phenotype similarity improves the prediction of novel disease-associated microRNAs Hội nghị quốc tế: NICS 2015
265 Lê Đức Hậu KTMT & M Towards more realistic machine learning techniques for prediction of disease-associated genes Hội nghị quốc tế: SoICT 2015
266 Nguyen Hong Nam,
Ngo Thi Ngoc Van
TT Đào tạo QT Liquefaction of Red river dyke foundation sand, K73+500 – K74+100 subjected to undrained cyclic loading Proceedings of Sixth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, August 1 – 6, 2016, IIT Roorkee Extension Centre, 20 Knowledge Park II, Greater Noida, India, 6p.
267 Nguyen Hong Nam, Nguyen Chi Linh, Pham Tu Chinh TT Đào tạo QT Laboratory investigation of liquefaction resistance curve of Red river sand Proceedings of Sixth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, August 1 – 6, 2016, IIT Roorkee Extension Centre, 20 Knowledge Park II, Greater Noida, India, 4p.