Giới thiệu về Chương trình tiên tiến ngành Kĩ thuật xây dựng

Thông tin chính thức về tuyển sinh năm học 2021 Chương trình tiên tiến ngành Kĩ thuật xây dựng