Thông báo học bổng Sau đại học tại Nhật Bản năm 2019

Các Thầy, Cô, Cán bộ viên chức đáp ứng đủ điều kiện, có nguyện vọng tham gia, gửi bảng đăng ký về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày  15/10/2019 để Phòng tập hợp trình Hiệu trưởng xét duyệt.