Thông báo về Cuộc thi Sáng tạo Quốc tế (InIIC) & Hội nghị Sáng tạo Quốc tế (Hội nghị InIIC) Số 1/2019, Malacca, Malaysia

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Quốc tế (InIIC) và Hội nghị Sáng tạo Quốc tế (Hội nghị InIIC) thông báo về cuộc thi và hội nghị sẽ được tổ chức vào tháng 4 năm 2019 tại Malacca, Malaysia

Thông tin chi tiết tham khảo trên website: https://www.iniic.com/