Hội thảo quốc tế ISLT2018 "Living with nature, coping with environmental changes in lowlands"

Thông báo 01 về Hội thảo quốc tế ISLT2018 do Trường ĐHTL tổ chức vào ngày 26-28 tháng 9 năm 2018.

Chủ đề chính của Hội thảo "Living with nature, coping with environmental changes in lowlands" và rất nhiều chủ đề liên quan.

Một số mốc thời gian quan trọng:

+ Hạn nộp tóm tắt (abstract) 29/01/2018 

+ Thông báo chấp nhận abstract: 15/02/2018 

+ Hạn nộp bài đầy đủ (Fullpaper Deadline): 15/04/2018 

+ Thông báo chấp nhận bài đầy đủ (Acceptance of Fullpaper): 15/06/2018

 

Các thông tin chi tiết được đăng tải trên website chính thức của Hội thảo: http://islt2018.tlu.edu.vn