Quy định hỗ trợ kinh phí công bố quốc tế cho CBGV của trường Đại học Thủy lợi

Ngày 04/02/2018, Trường Đại học Thủy lợi đã ban hành Quy định 136/QyĐ-ĐHTL về hỗ trợ kinh phí công bố quốc tế cho CBGV của trường Đại học Thủy lợi

  • Một số quy định

Tác giả phải ghi rõ tên và địa chỉ tiếng Anh của Trường Đại học Thủy lợi là: Thuyloi University, 175 Tay Son, Dong Da, Ha Noi, Viet Nam), email của tác giả tại Trường (…@tlu.edu.vn).

Trường chỉ hỗ trợ một lần cho các bài báo đã được công bố quốc tế trong năm và không áp dụng với các bài báo là sản phẩm bắt buộc của đề tài, nhiệm vụ đã được cấp kinh phí.

  • Mức hỗ trợ

TT

Bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học thuộc các danh mục

Mức hỗ trợ tối đa cho một bài báo (VNĐ)

1

SCI, SSCI

80.000.000

2

SCIE, A&HCI

60.000.000

3

ISI

50.000.000

4

SCOPUS

40.000.000

5

Bài báo được đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học (proceedings) thuộc danh mục kể trên

10.000.000 và kinh phí đăng ký hội thảo (registration fee)

 

  • Thủ tục hỗ trợ kinh phí

Tác giả điền thông tin vào giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu (mẫu 01/2018-HTCBQT) gửi về phòng KHCN kèm theo các bản sao các bài báo đã được công bố.

Hồ sơ xét đề nghị hỗ trợ sẽ được Phòng KHCN, Phòng Tài vụ xem xét trình Ban Giám hiệu xét duyệt.

(nội dung chi tiết xem dưới đây)