Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Thuỷ lợi

Quyết định Ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Thuỷ lợi, số 1687/QĐ-ĐHTL ngày 18/8/2016

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Số: 1687/QĐ-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện

của sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy

theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Thuỷ lợi

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

           

            Căn cứ Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/4/2009 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thuỷ lợi;

            Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên, Trưởng các Khoa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

           Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy  theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Thuỷ lợi”. 

       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ năm học 2016 – 2017. Quyết định này thay thế Quyết định số 1342/QĐ-ĐHTL ngày 06/8/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Thuỷ lợi.                      

        Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng Phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên,  các Khoa, Trung tâm, Cơ sở 2, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-                - BGH (để b/c);

-                - Như điều 3;

-                - Website trường;

-                - Lưu VT, CTCT&QLSV.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

GS.TS Trịnh Minh Thụ

1. Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐH Thủy Lợi. Xem tại đây.

2. Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. Xem tại đây.

3. Biên bản họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. Xem tại đây.

4. Biên bản họp hội đồng khoa đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. Xem tại đây.