Luật Thủy lợi

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi số 344/QĐ-TTg ngày 26/03/2018.

 

Theo Kế hoạch, các Bộ, ngành liên quan sẽ tổ chức phổ biến pháp luật về thủy lợi. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chủ trì biên soạn nội dung tuyên truyền, các chuyên đề, bài viết, hỏi - đáp pháp luật đăng trên các phương tiện truyền thông, Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản, các điểm mới của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chương trình, tài liệu phổ biến, tuyên truyền Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan chủ quản báo chí Trung ương, địa phương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng chương trình, chuyên mục, trang phổ biến, tuyên truyền nội dung của Luật Thủy lợi, có tin bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên phạm vi cả nước.

Đồng thời, một số Bộ, ngành liên quan sẽ rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Luật Thủy lợi như xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Nghị định việc hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; Đề án hiện đại hóa thệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long...

Năm 2018 và các năm tiếp theo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức, tổ chức và người trực tiếp làm công tác thủy lợi.

Nguồn: baochinhphu.vn