Quy định về việc biên soạn, thẩm định, xuất bản tài liệu giảng dạy

Quyết định số 567/QĐ-ĐHTL của Trường Đại học Thủy lợi ngày 16 tháng 4 năm 2018 về việc ban hành Quy định về việc biên soạn, thẩm định, xuất bản tài liệu giảng dạy

Chi tiết của Quyết định vui lòng xem dưới đây: