Quyết định ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi

Quyết định số 3000/QĐ-ĐHTL của Hiệu trưởng ĐHTL ký ngày 8/12/2016 về việc ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi. Quyết định có hiệu lực từ năm học 2016-2017 và thay thế Quyết định số 851/QĐ-ĐHTL ngày 12/7/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi.

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3000/QĐ-ĐHTL

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên              

 Trường Đại học Thủy lợi

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐ ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học;

Căn cứ quyết định số 1687/QĐ-ĐHTL ngày 18/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Thủy lợi;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Trưởng các khoa, Giám đốc các trung tâm đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ năm học 2016-2017. Quyết định này thay thế Quyết định số 851/QĐ-ĐHTL ngày 12/7/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi.

Điều 3. Trưởng các khoa, Giám đốc các trung tâm đào tạo, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Tài vụ, Đào tạo, Hành chính Tổng hợp, Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên và các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

  • BGH (để b/c);
  • Như điều 3;
  • Website Trường;
  • Lưu: VT, KHCN.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái

 

Chi tiết xem file đính kèm