Quyết định giao đề tài thiết kế tốt nghiệp cho sinh viên CTTT khóa 55 năm học 2017-2018

Quyết định sô 1988/QĐ-ĐHTL ngày 18/9/2017 của Hiệu trưởng ĐHTL về việc giao đề tài thiết kế tốt nghiệp cho các nhóm sinh viên  khóa 55 CTTT hệ đại học chính quy năm học 2017-2018.

Thời gian làm đồ án tốt nghiệp là 14 tuần: từ 18/9/2017 ÷ 22/12/2017. Trong thời gian trên sinh viên chịu sự quản lý về mọi mặt của Nhà trường và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giáo viên hướng dẫn.

Chi tiết xem file đính kèm