Quyết định về ban hành “Quy định tạm thời về công tác Giáo viên chủ nhiệm kiêm Cố vấn học tập  các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ”

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Số: 1412 /QĐ-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29  tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành “Quy định tạm thời về công tác Giáo viên chủ nhiệm kiêm Cố vấn học tập

 các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ”

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

Căn cứ Quyết định số 351QĐ/TL ngày 28/04/1964 của Bộ Thủy Lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) quy định nhiệm vụ, quyền hạn Trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định tạm thời về công tác Giáo viên chủ nhiệm kiêm Cố vấn học tập các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ” của Trường Đại học Thủy lợi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.                      

Điều 3. Các Trưởng Phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên, Đào tạo Đại học & Sau Đại học, Cơ sở 2, ĐH2, các Khoa, các đơn vị có liên quan, Giáo viên chủ nhiệm kiêm Cố vấn học tập các lớp và sinh viên các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

  • - ĐU, BGH,CĐ, ĐTN, HSV;
  • - Như điều 3;
  • - Lưu VT, CTCT&QLSV.

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS Lê Đình Thành

 

 

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KIÊM CỐ VẤN HỌC TẬP

CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1412 /QĐ-ĐHTL  ngày 29/12/2008)

 

            A. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

            1. Giáo viên chủ nhiệm kiêm Cố vấn học tập (sau đây viết tắt là CVHT) là một chức danh được đặt ra, phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý sinh viên theo hệ thống tín chỉ.

            2. CVHT được lựa chọn từ cán bộ, viên chức đang công tác tại trường, theo các tiêu chuẩn sau:

            - Có thâm niên công tác trong trường từ hai năm trở lên, đã được công nhận hết thời gian tập sự.

            - Nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy chế đào tạo, quy chế về công tác sinh viên...

            - Hiểu biết sâu sắc về mục tiêu, chương trình đào tạo, cách tổ chức, các quy trình về công tác đào tạo và quản lý sinh viên ở Trường, mục tiêu ngành, chuyên ngành và sử dụng thành thạo tin học văn phòng, mạng Internet.

            - Thường xuyên làm việc và giảng dạy tại Trường, trường hợp phải đi công tác xa Trường thì thời gian liên tục không quá một tháng trong một học kỳ. Trong trường hợp được điều động đi công tác với thời gian dài, báo cáo với Khoa chủ quản để phân công CVHT mới.

3. Danh sách CVHT ở mỗi Khoa do Trưởng khoa lựa chọn, trình Hiệu trưởng (thông qua phòng CTCT & Quản lý sinh viên) ra quyết định. Khi có sự thay đổi CVHT cũng tiến hành theo quy trình trên.

            4. Mỗi CVHT được cấp 01 tài khoản trong chương trình đăng ký học để hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong lớp đăng ký học, đăng ký thi và các tác nghiệp khác. Khi có sự thay đổi về CVHT hoặc kết thúc thời gian của khoá đào tạo, tài khoản của CVHT cũng được thay đổi hoặc kết thúc.

            5. Nhiệm kỳ của CVHT được tính theo thời gian của khoá đào tạo. Kết thúc khoá học, CVHT bàn giao lại số sinh viên chưa tốt nghiệp (nếu có) cho Khoa chủ quản.

            B. NHIỆM VỤ CỦA CVHT

            1. Những nhiệm vụ chung 

            1.1. Tập trung tất cả số sinh viên mà mình phụ trách vào tuần đầu ở học kỳ đầu tiên nhằm làm quen và thống nhất với nhau về phương pháp làm việc, chế độ công tác...

1.2. Quan tâm theo dõi và cập nhật các nguồn thông tin, tư liệu, thông báo của Trường để vận dụng trong hoạt động hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên.

1.3. Tư vấn cho sinh viên về mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo của ngành và chuyên ngành, kế hoạch học tập, tiến trình học tập theo logic môn học của ngành, đăng ký môn học, định hướng nghề nghiệp... ; về các quy chế, quy định hiện hành, các chính sách chế độ có liên quan đến sinh viên ; về rèn luyện nhân cách, các vấn đề xã hội.

1.4. Phối hợp và hỗ trợ với phòng Đào tạo ĐH & SĐH, Phòng CTCT & Quản lý sinh viên, Đoàn Thanh niên tổ chức phong trào, các hoạt động ngoại khoá... lớp mình phụ trách.

            1.5. Nắm được tình hình phấn đấu, rèn luyện, diễn biến tư tưởng của sinh viên trong lớp để biểu dương kịp thời và có giải pháp thích hợp để giúp đỡ và xử lý các hiện tượng chưa tốt.

            1.6. Định kỳ (mỗi tháng 01 lần vào cuối tháng) làm việc với Ban cán sự lớp và tổ chức sinh hoạt lớp (trừ khi cần họp đột xuất) cho toàn thể sinh viên trong lớp. Các buổi sinh hoạt lớp phải ghi biên bản (theo mẫu chung của Nhà trường) và nộp về phòng CTCT & Quản lý sinh viên chậm nhất 5 ngày sau khi họp.

            1.7. Chỉ đạo Ban cán sự lớp, BCH chi đoàn đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên sau mỗi học kỳ. Tổ chức việc bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên trong lớp.

            1.8. Cuối mỗi học kỳ, báo cáo với Trưởng khoa về tình hình sinh viên lớp mình, đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác quản lý đào tạo và quản lý sinh viên.

            1.9. Bàn giao đầy đủ, kịp thời các vấn đề liên quan đến sinh viên trong lớp khi chuyển nhiệm vụ CVHT cho giảng viên khác theo sự phân công.

            2. Những nhiệm vụ cụ thể

            2.1. Đăng ký học

            - CVHT cần tập trung sinh viên thuộc lớp mình quản lý để hướng dẫn sinh viên về việc đăng ký học trước khi sinh viên đăng ký học chính thức (riêng sinh viên mới nhập học phải hướng dẫn sinh viên cách đăng ký học qua mạng Internet tại kỳ học đầu tiên).

            - CVHT thực hiện hướng dẫn từng bước quy trình đăng ký học mà Nhà trường đã quy định; ký xác nhận bản đăng ký học của sinh viên vào đầu mỗi học kỳ.

            - CVHT quản lý tài khoản đăng ký học của sinh viên, hỗ trợ sinh viên khi có yêu cầu.

            2.2. Tổ chức sinh hoạt lớp

            * Đối với tuần học đầu tiên khi sinh viên mới nhập học, tổ chức gặp mặt sinh viên lớp mình phụ trách để:

- Phân công nhiệm vụ Ban cán sự lớp;

- Hướng dẫn những vấn đề cơ bản về phương pháp học tập, phương pháp NCKH ở bậc cao đẳng, đại học;

- Tư vấn về logic môn học và những yêu cầu của CVHT đối với lớp học...

            * Đối với các kỳ học chính khi năm học mới bắt đầu từ năm thứ hai trở đi, tổ chức họp lớp để :

            - Tổ chức tổng kết năm học, đưa ra phương hướng nhiệm vụ của năm học mới;

            - Kiện toàn lại Ban cán sự lớp (nếu cần);

            - Phổ biến các công việc khác theo yêu cầu quản lý của Trường, của Khoa có liên quan đến lớp.

            * Sinh hoạt lớp hàng tháng :

            - Tổ chức họp lớp đúng ngày giờ, địa điểm quy định của Nhà trường vào tuần cuối mỗi tháng (trừ những trường hợp bất thường có thể tổ chức họp lớp đột xuất) để nắm vững tình hình về học tập, lên lớp, sinh hoạt của sinh viên trong lớp để có nhắc nhở kịp thời ; đồng thời phổ biến kịp thời những yêu cầu của Nhà trường đến sinh viên trong lớp.

            - Nghiên cứu tổ chức các hình thức sinh hoạt lớp phong phú, đa dạng nhằm kết nối sinh viên trong lớp.

             2.3. Những vấn đề khác liên quan đến sinh viên

            Khi sinh viên có những vướng mắc khác về lý do học tập và rèn luyện, có thể tư vấn trực tiếp hoặc hướng dẫn sinh viên đi tham khảo ý kiến ở những đơn vị hay bộ phận chức năng trong Trường giải đáp.

            C. QUYỀN LỢI CỦA CVHT

            1. Có quyền tham gia các Hội đồng khi xem xét các vấn đề liên quan đến sinh viên mình phụ trách.

2. Được cấp đơn vị chức năng trong Trường cung cấp các thông tin liên quan cho công tác bằng văn bản, trang Web... liên quan đến lớp mình để tham khảo.

            3. Được thanh toán bồi dưỡng theo quy định của Trường và được xem xét trong các danh hiệu thi đua của năm học.

            4. CVHT lớp đạt danh hiệu thi đua “Lớp sinh viên tiên tiến” được cộng thêm 5 giờ chuẩn và lớp đạt danh hiệu “Lớp sinh viên xuất sắc” được cộng thêm 10 giờ chuẩn và được xem xét ưu tiên khi xét duyệt các danh hiệu thi đua của giáo viên.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Phòng Đào tạo ĐH & SĐH, phòng CTCT & Quản lý sinh viên, các Khoa tổ chức tập huấn và cung cấp các tài liệu liên quan đến sinh viên cho CVHT vào đầu mỗi năm học hoặc khoá học.

            2. Kết thúc mỗi năm học, văn phòng các Khoa làm thủ tục thanh toán trực tiếp tại phòng Tài vụ cho CVHT.

            3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần bổ sung các đơn vị báo cáo cho Ban Giám hiệu (qua phòng CTCT & Quản lý sinh viên) để điều chỉnh cho phù hợp.

                                                                                   

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS Lê Đình Thành