Quyết định về việc ban hành một số quy định đối với Ban cán sự lớp sinh viên tại Trường Đại học Thủy lợi

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Số: 1021/QĐ-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 8  năm 2010

 

QUYẾT ÐỊNH

Về việc ban hành Một số quy định

đối với Ban cán sự lớp sinh viên tại Trường Đại học Thuỷ lợi

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ÐẠI HỌC THUỶ LỢI

            Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

            Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BGDĐT ngày 10/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng các Khoa;   

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Một số quy định đối với Ban cán sự lớp sinh viên tại Trường Đại học Thuỷ lợi.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng đối với các lớp sinh viên hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học đang học tại trường. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

            Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng các Khoa, Giám đốc Cơ sở 2, Giám đốc ĐH2, Thủ trưởng các đơn vị và các lớp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.                                   

Nơi nhận:

- ĐU, BGH, CĐ, ĐTN, HSV;

- Như điều 3;

- Lưu: VT, CTCT&QLSV

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS Lê Đình Thành

 

 

 

 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI

BAN CÁN SỰ LỚP SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1021 QĐ/ĐHTL

ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi)

 

 

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

 

            Điều 1. Lớp sinh viên (gọi tắt là lớp) được tổ chức bao gồm những sinh viên cùng ngành, nghề, khoá học và được duy trì ổn định trong cả khóa học.

            Điều 2. Ban cán sự (BCS) lớp gồm 3 thành viên:

- Một lớp trưởng phụ trách chung;

- Một lớp phó phụ trách về học tập, nghiên cứu khoa học;

- Một lớp phó phụ trách công tác đời sống và các hoạt động văn hóa, thể thao.

            BCS lớp do Trưởng khoa chỉ định (đối với năm thứ nhất), những năm tiếp theo do Đại hội lớp bầu chọn đề nghị Trưởng khoa ra quyết định công nhận.

            Nhiệm kỳ của BCS lớp là một năm (tính theo năm học), trong trường hợp cần thiết hoặc do tập thể lớp đề nghị, Trưởng khoa có thể quyết định kéo dài hay rút ngắn nhiệm kỳ của BCS lớp, hoặc thay đổi một số thành viên của BCS lớp.

            Điều 3. Tiêu chuẩn để lựa chọn sinh viên vào BCS lớp:

 1. Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh. Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, gương mẫu trong việc thực hiện nội quy, quy chế của Nhà trường. Có tinh thần đấu tranh phê và tự phê, thẳng thắn, trung thực.
 2. Học tập đạt từ loại Trung bình trở lên (tính theo ĐTB của học kỳ liền trước), trong đó số học phần đạt dưới trung bình không quá 10%.
 3. Có năng lực tổ chức các hoạt động tập thể và giữ vững sự đoàn kết trong tập thể lớp.
 4. Nhiệt tình và trách nhiệm với công việc được giao.
 5. Được tập thể lớp tín nhiệm.

Điều 4. BCS lớp đại diện cho lớp chịu trách nhiệm trước nhà trường về toàn bộ hoạt động học tập, rèn luyện, đời sống của sinh viên trong lớp trong thời gian đào tạo.

 

PHẦN II: NHIỆM VỤ CỦA BAN CÁN SỰ LỚP

 

Điều 5. Nhiệm vụ chung của BCS lớp:

- Ðiều hành, quản lý lớp thực hiện chương trình học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức tác phong, tham gia các hoạt động xã hội, chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Ðào tạo và của nhà trường;

- Xây dựng phong trào thi đua rèn luyện, học tập và tổ chức cuộc sống của tập thể lớp;

- Truyền đạt, phổ biến và tổ chức thực hiện các thông báo, quy định của nhà trường tới sinh viên trong lớp, đồng thời đại diện cho lớp đề đạt ý kiến, phản ánh nguyện vọng, kiến nghị của sinh viên trong lớp với nhà trường;

- Thường xuyên liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm / Cố vấn học tập để báo cáo về tình hình lớp, xin ý kiến tư vấn nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến diễn biến tư tưởng, học tập, rèn luyện và sinh hoạt của sinh viên trong lớp.

Định kỳ cuối mỗi tháng tổ chức họp lớp theo quy định của Nhà trường và mời Giáo viên chủ nhiệm / Cố vấn học tập dự họp;

- Phối hợp chặt chẽ với Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên trong các hoạt động tổ chức và quản lý học tập, rèn luyện chính trị tư tưởng, trau dồi đạo đức tác phong.

Điều 6.  Nhiệm vụ của Lớp trưởng

Lớp trưởng là người điều hành, quản lý toàn bộ các hoạt động của lớp và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức, quản lý lớp thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình đào tạo của nhà trường và tham gia các hoạt động xã hội;

- Truyền đạt, theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, thông báo của nhà trường tới toàn thể sinh viên trong lớp. Xây dựng và thực hiện nền nếp tự quản đối với các thành viên trong lớp;

- Hàng tháng tổng hợp tình hình mọi mặt của lớp, những kiến nghị của lớp, phản ánh với nhà trường (qua phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên) qua báo cáo sinh hoạt lớp vào tuần cuối tháng. Chủ trì các cuộc họp lớp vào cuối mỗi học kỳ, mỗi năm học để đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, xét học bổng, khen thưởng... đối với sinh viên trong lớp;

- Kịp thời báo cáo trung thực với khoa, với Giáo viên chủ nhiệm / Cố vấn học tập những sự việc đột xuất, các tệ nạn xã hội, những vụ việc vi phạm nội quy học tập, rèn luyện, nội quy ký túc xá, vi phạm pháp luật của sinh viên trong lớp;

- Tổ chức, động viên giúp đỡ những các thành viên trong lớp gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện và đời sống;

- Phối hợp với Ðoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong các hoạt động của lớp.

Điều 7.  Nhiệm vụ của Lớp phó phụ trách học tập

Lớp phó phụ trách học tập là người giúp lớp trưởng điều hành, quản lý các hoạt động liên quan đến học tập của lớp và từng thành viên trong lớp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Giúp lớp trưởng điều hành và quản lý lớp thực hiện nghiêm túc Quy chế đào tạo  của Nhà trường;

- Liên hệ với giảng viên phụ trách môn học để chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập phục vụ cho môn học (nếu môn học tổ chức học theo lớp sinh viên);

- Ðôn đốc sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ, đảm bảo học tập nghiêm túc.

Điều 8.  Nhiệm vụ của Lớp phó phụ trách đời sống và các hoạt động văn hóa, thể thao

Lớp phó phụ trách đời sống và các hoạt động văn hóa, thể thao là người giúp lớp trưởng điều hành, quản lý các hoạt động liên quan đến đời sống, sinh hoạt của sinh viên trong lớp và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức và quản lý sinh viên thực hiện lao động nghĩa vụ và các hoạt động liên quan đến sinh hoạt đời sống vật chất và tinh thần của lớp;

- Tổ chức chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho sinh viên trong lớp; tổ chức động viên, thăm hỏi những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tai nạn...;

- Theo dõi việc thực hiện các quy định về sinh viên nội, ngoại trú; tổ chức đời sống cho sinh viên của lớp trong các đợt đi thực tập tập thể ngoài trường.

 

 

PHẦN III: QUYỀN LỢI CỦA BAN CÁN SỰ LỚP

            Điều 9. Các thành viên trong BCS lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ, được hưởng một số quyền lợi sau:

 • Được cộng điểm rèn luyện theo quy định;
 • Được xem xét khen thưởng cuối mỗi năm học, cuối mỗi khóa học;
 • Được nhận kinh phí phụ cấp hàng tháng theo quy định của trường.

 

PHẦN IV: PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC

            Điều 10. Khi thừa hành nhiệm vụ của mình, BCS lớp phải tuân theo nguyên tắc sau:

 1. Trên cơ sở làm việc tập thể, cần phân định trách nhiệm cá nhân rõ ràng:

      - Lớp trưởng chịu trách nhiệm chính trước Khoa và nhà trường về hoạt động của lớp.

      - Lớp phó là người giúp việc lớp trưởng từng mặt công tác, chịu trách nhiệm trước lớp trưởng và cùng lớp trưởng chịu trách nhiệm trước Khoa và nhà trường về mặt công tác được giao.

 1. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Gáo viên chủ nhiệm / Cố vấn học tập và Ban chủ nhiệm khoa
 2. Phát huy đầy đủ quyền làm chủ tập thể của sinh viên đối với các hoạt động trong lớp, trong khoa và trong trường.
 3. Đề cao tự phê bình và phê bình.

 

PHẦN V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. BCS lớp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ được khen thưởng hàng năm. BCS lớp không thực hiện tốt trách nhiệm của mình hoặc phạm khuyết điểm thì tuỳ theo từng trường hợp, Khoa và Nhà trường sẽ xét cho hưởng hay không hưởng những quyền lợi nêu trong bản quy định này, hoặc bị xét kỷ luật tuỳ theo mức độ.

            Điều 12. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần bổ sung cho nội dung bản Quy định này, các cá nhân, đơn vị báo cáo Ban Giám hiệu bằng văn bản (qua phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên) để được xem xét giải quyết.

                                                                                                KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                PGS.TS Lê Đình Thành