Thông báo về việc đăng ký biên soạn tài liệu giảng dạy năm học 2018-2019

Nhà trường gửi Thông báo số 268/TB-ĐHTL do GS.TS Trần Viết Ổn, Phó Hiệu trưởng đã ký ngày 26/3/2018 về việc đăng ký biên soạn tài liệu giảng dạy năm học 2018-2019, nội dung như sau:

Thực hiện Kế hoạch Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy năm học 2018-2019 của Nhà trường, đề nghị các Bộ môn tiến hành đăng ký Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy cho các môn học có nhu cầu. Trên cơ sở đăng ký của các Bộ môn, Nhà trường sẽ tổ chức duyệt danh mục; ký Hợp đồng biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy với Trưởng/phó các Bộ môn.

Việc đăng ký của các Bộ môn được thực hiện theo mẫu (kèm thông báo này). Bản mềm gửi về địa chỉ email thuvien@tlu.edu.vn trước ngày 10/04/2018, bản cứng gửi về phòng 205 – Phòng Nghiệp vụ - Thư viện trước ngày 15/04/2018 (gặp đ/c Thủy, ĐT 0904.165.955). Quá thời hạn này, Nhà trường sẽ không tiếp nhận việc đăng ký.