Quy định về học phí của Chương trình tiên tiến

 

Học phí đối với hệ đại học chính quy (Chương trình tiên tiến)

Trích Quyết định số 1492 /QĐ - ĐHTL Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng Đại học Thủy lợi về việc điều chỉnh mức thu học phí

 

 

TT                             

Các môn học Giá tiền 1 tín chỉ (đồng)                     

Các môn học Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục  quốc phòng  

230.000

Các môn học bằng tiếng Anh (theo chương trình của trường đối tác) và môn học tiếng Anh

670.000