Thông báo Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 32

Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên là một hoạt động thường niên của Trung tâm Đào tạo Quốc tế nhằm tạo điều kiện và khuyến khích sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học với các nội dung liên quan đến những ngành học chính.

Các sinh viên đăng ký làm nghiên cứu khoa học sinh viên chuẩn bị báo cáo toàn văn và báo cáo tóm tắt (quy định báo cáo nêu trong Quy định hoạt động KHCNSV đính kèm) và nộp về Văn phòng Trung tâm Đào tạo quốc tế trước ngày 5/3/2019 tại phòng 110 nhà số 4.