Các bài báo khoa học có sinh viên CTTT tham gia

Thống kê các bài báo khoa học có sinh viên chương trình tiên tiến tham gia.

List of published papers contributed by the undergraduate advanced students

 

 1. Hoang Dong Hai, Yuta Mitobe, Vo Cong Hoang (2015). Pre- and post- tsunami morphology changes on Kodanohama Beach, Tohoku journal of natural disaster science, Vol. 51, pp. 99-104.
 2. Nguyễn Trọng Hiệp, Hitoshi Tanaka, Yuta Mitobe, Nguyễn Trung Việt, Võ Công Hoang (2016a). Longterm morphological change on Darang Coast, Vietnam, Tohoku Journal of Natural Disaster Science, Vol. 52, pp. 145-150.
 3. Nguyễn Trọng Hiệp, Hitoshi Tanaka, Yuta Mitobe, Nguyễn Trung Việt, Võ Công Hoang (2016b). Analysis of shoreline variability via even and odd method at Darang River mouth, Vietnam, Proceedings of Annual Meeting of JSCE Tohoku Branch, CD-ROM (2016).
 4. Nguyễn Trọng Hiệp, Hitoshi Tanaka, Yuta Mitobe, Nguyễn Trung Việt, Võ Công Hoang, Trần Minh Thanh (2016c). Shifting of Darang River mouth and its relationship with erosion on adjacent sandy coast, Journal of JSCE, Ser. B3 (Coastal Engineering), Vol. 72 (2016) No.2, p.I_1663-I_1668.
 5. Nguyễn Trọng Hiệp, Hitoshi Tanaka, Yuta Mitobe, Nguyễn Trung Việt, Võ Công Hoang, Trần Minh Thanh (2016d). Relationship between migration and morphology change of Darang River mouth, Proceeding of Vietnam – Japan Workshop on Estuaries, Coasts and Rivers, September 2016, Hochiminh, Vietnam.
 6. Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Xuân Tính, Nguyen Trung Việt, Hitoshi Tanaka (2015). Estimation of the total sediment volume for beach nourishment in the Northern part of Nha Trang, Proceeding of Vietnam – Japan Workshop on Estuaries, Coasts and Rivers, September 2015, Hoian, Vietnam, VJWECR 2015, pp.73-78.
 7. Nguyễn Hồng Nam, Nguyễn Thị Khánh Hòa (2015). Analysis of liquefaction potential of right Red river dyke, K73+500-K74+100. Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên năm 2015, ĐH Thủy lợi, ISBN: 978-604-82-1710-5, tr.326-328.
 8. Nguyen Hong Nam, Nguyen Chi Linh, Pham Tu Chinh (2016). Laboratory investigation of liquefaction resistance curve of Red river sand, Proceedings of Sixth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, August 1 – 6, 2016, IIT Roorkee Extension Centre, 20 Knowledge Park II, Greater Noida, India, 4p.
 9. Nguyễn Hồng Nam, Nguyễn Chí Linh, Phạm Tư Chính (2015).Nghiên cứu hóa lỏng cát sông Hồng khu vực cảng Hà Nội chịu tải trọng 3 trục động, Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên năm 2015, ĐH Thủy lợi, ISBN: 978-604-82-1710-5, tr.12-14.
 10. Hitoshi Tanaka, Nguyễn Trọng Hiệp, Yuta Mitobe, Katsuhito Sato (2017) Study on recovery process of sandspit at Abukuma River mouth after 2011 Tsunami. Journal of JSCE, Ser. B1 (Hydrology Engineering), Vol. 73 (2017).
 11. Hitoshi Tanaka, Võ Công Hoang, Trần Minh Thanh, Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Trung Việt (2016). Relationship between estuary morphology change and sand terrace formation at Darang River mouth, Vietnam, Journal of JSCE, Ser. B3 (Ocean Engineering), Vol. 72 (2016).
 12. Nguyen Trung Viet, Vo Cong Hoang, Hoang Dong Hai, Dinh Van Duy, Nguyen Van Giap, Hitoshi Tanaka (2015). Analysis on Erosion of Beach Adjacent to Cua Dai River Mouth, Central Vietnam, Fifth International Conference on Estuaries and Coasts November 2-4, 2015, A. Sana, L. Hewawasam and M.B. Waris (Editors), ©Sultan Qaboos University, Oman, pp. 153-158.