Đội ngũ giảng viên của Bộ môn Tiếng Anh

ThS. Trần Thị Chi

Trưởng Bộ môn

Mobile: (091) 566-3835

Email: chi234@tlu.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Anh

Phó Trưởng Bộ môn

Mobile: (090) 482-6223

Email: anhnth@tlu.edu.vn

 

ThS. Phạm Thanh Hà

Mobile: (091) 301-8826

Email: thanhha@tlu.edu.vn

 

TS. Trần Thị Ngọc Hà

Mobile:

Email: Hattn@tlu.edu.vn

 

ThS. Lê Thu Hà

Mobile: (090) 622-0184

Email: haleautumn@tlu.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Thị Hằng

Mobile: (094) 830-0768

Email: nguyenhang@tlu.edu.vn

 

ThS. Vũ Đình Hưng

Mobile: (0167) 455-5692

Email: hungvd@tlu.edu.vn

 

ThS. Vũ Thị Thu Hương

Mobile: (098) 820-5366

Email: vuhuong@tlu.edu.vn

 

TS. Lâm Thị Lan Hương

Mobile: (091) 222-7505

Email: lamhuong@tlu.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Thu Hương

Mobile: (098) 930-1293

Email: huongthu@tlu.edu.vn

 

ThS. Lê Thị Phương Lan

Mobile: (091) 253-6825

Email: lanltp@tlu.edu.vn

 

ThS. Phạm Thị Hồng Nhung

Mobile: (097) 778-7677

Email: nhungpth@tlu.edu.vn

 

ThS. Tạ Minh Phương

Mobile: (098) 845-0899

Email: phuongtm@tlu.edu.vn

 

ThS. Vũ Thị Ánh Phượng

Mobile: (098) 870-4388

Email:  phuongvta@tlu.edu.vn

 

ThS. NCS. Nguyễn Văn Sơn

Mobile: (098) 681-9914

Email: nvson@tlu.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Hồng Thu

Mobile: (090) 458-7397

Email: hongthu@tlu.edu.vn

 

ThS. Phạm Thị Linh Thùy

Mobile: (097) 718-1284

Email: thuyptl@tlu.edu.vn

 

ThS. Đỗ Văn Triển

Mobile: (098) 550-2821

Email: triendv@tlu.edu.vn