Học bổng Tiến sĩ New Zealand và học bổng Thạc sĩ Hàn Quốc 2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được thông báo về học bổng Tiến sĩ New Zealand và học bổng Thạc sĩ Hàn Quốc vòng tuyển chọn năm 2020