Chương trình trao đổi mùa xuân 2020 tại Đại học Quốc gia Chonnam

Vui lòng chỉ định học sinh của bạn cho học kỳ mùa xuân 2020 tại liên kết sau đây. Bạn cần phải nhập một đề cử cá nhân cho mỗi sinh viên bạn muốn đề cử. [Hạn chót đề cử: 30 tháng 10 năm 2019]
 
[Đề cử]

http://international.jnu.ac.kr/user/indexSub.action?codyMenuSeq=18953&siteId=international&menuUIType=tab

 
 *Thời gian đề cử và nộp đơn
1. Đề cử học sinh của bạn đến Chonnam trước thứ Tư, ngày 30 tháng 10.
2. Học sinh được đề cử sẽ được gửi hướng dẫn đăng ký vào thứ Sáu, ngày 1 tháng 11
3. Học sinh được đề cử nộp đơn với tất cả các tài liệu cần thiết trước thứ Tư, ngày 20 tháng 11.

 *Sinh viên sẽ được yêu cầu đính kèm các tài liệu hỗ trợ sau đây.
1. Bản sao bảng điểm gần đây nhất
2. Bản sao trang nhận dạng ảnh hộ chiếu
3. Ảnh hộ chiếu
 

Danh sách khóa học của học kỳ mùa xuân 2020 sẽ có vào cuối tháng 1 năm 2020. Một khi danh sách được hoàn thành và phát hành từ văn phòng của trường về các vấn đề học thuật, trường sẽ gửi trực tiếp cho sinh viên. Sinh viên có thể chọn tối đa 6 khóa học (1 khóa học, 3 tín chỉ). Trong khi đó, họ có thể xem các khóa học tiếng Anh trung bình được cung cấp từ CNU trong năm (5) năm qua như một hướng dẫn tại liên kết sau.
 

[Danh sách khóa học]

Bạn có thể kiểm tra Bảng thông tin chương trình trao đổi CNU để tham khảo tại liên kết sau:

[Bảng thông tin chương trình trao đổi]

http://international.jnu.ac.kr/user/indexSub.action?codyMenuSeq=17436&siteId=international&menuUIType=tab