Bộ môn Ngôn Ngữ Anh

 

 

Ms. Nguyễn Thị Hồng Anh

Phó trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh

Thạc sĩ Lý Luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - ĐHNN - ĐHQGHN

 

Ms. Lâm Thị Lan Hương

Giảng viên

Tiến sĩ Giáo dục - The University of Newcastle (Australia)

 

Ms. Trần Thị Ngọc Hà

Giảng viên

Tiến sĩ Giáo dục - The University of Adelaide (Australia)

 

Mr. Nguyễn Văn Sơn

Giảng viên

Tiến sĩ Khoa học giáo dục (chương trình: Học tập và giảng dạy) - University of Szeged (Hungary)

 

Ms. Hoàng Lê Hạnh

Giảng viên

Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - ĐHNN - ĐHQGHN

 

 

 

Ms. Lê Thị Phương Lan

Giảng viên

Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - ĐHNN ĐHQGHN & Southern New Hampshire University (US)

 

Ms. Phạm Thị Hồng Nhung

Giảng viên

Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh - ĐHNN - ĐHQGHN

 

 

Ms. Ngụy Linh Giang

Giảng viên

Thạc sĩ Ngôn ngữ Ứng dụng - The University of Melbourne (Australia)

 

Ms. Phạm Thị Thu Thảo

Giảng viên

Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - University of Huddersfield (UK)

 

 

Ms. Nguyễn Phượng Linh

Giảng viên

Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - ĐHNN ĐHQGHN & Southern New Hampshire University (US)

 

Ms. Trần Lưu Ly

Giảng viên

Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - ĐHHN - Victoria University (Australia)