QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

- Quy chế đào tạo trình độ Đại học của trường Đại học Thủy lợi: xem tại đây

- Quy định về trình độ tiếng Anh đối với sinh viên Chương trình tiên tiến: xem tại đây

- Quy định về đào tạo Chương trình môn học Giáo dục thể chất: xem tại đây

- Quyết định về ban hành Chương trình đào tạo CTTT: xem tại đây