Thông báo số 1 về kế hoạch tổ chức hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên CTTT năm học 2017-2018

[SIE] Năm học 2016-2017, phong trào Nghiên cứu Khoa học của Trung tâm Đào tạo Quốc tế phát triển mạnh mẽ với số lượng sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học tăng mạnh. Đã có 30 sinh viên thực hiện 12 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm, trong đó, 01 đề tài đạt giải Ba cấp Trường, 01 đề tài đạt giải Nhất cấp Trung tâm, 01 đề tài đạt giải Nhì cấp Trung tâm, 02 đề tài đạt giải Ba cấp Trung tâm, và 08 đề tài đạt giải Khuyến khích cấp Trung tâm.

Căn cứ Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Thủy lợi được ban hành theo Quyết định số 3000/QĐ-ĐHTL, ngày 8 tháng 12 năm 2016, Trung tâm Đào tạo Quốc tế thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trung tâm như sau:

I. Kế hoạch tổ chức

- Ngày 7/12/2017: Sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Phòng Quản lý Đào tạo Quốc tế, Phòng 109 Nhà B1.

- Ngày 15/12/2017: Giáo viên hướng dẫn nộp Bản đăng ký (bản giấy và file mềm) danh mục đề tài nghiên cứu khoa học về Phòng Quản lý Đào tạo Quốc tế, Phòng 109 Nhà B1 (Mẫu 1a của Phụ lục Quyết định nêu trên) bằng tiếng Anh và tiếng Việt có xác nhận của Bộ môn chuyên môn.

- Ngày 5/3/2018: sinh viên nộp Báo cáo toàn văn, kèm theo Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu về Phòng Quản lý Đào tạo Quốc tế.

- Ngày 15/3/2018: sinh viên trình bày báo cáo tại hội đồng khoa học Trung tâm Đào tạo Quốc tế. Lịch báo cáo chi tiết sẽ được công bố trước khi bảo vệ.

II) Yêu cầu báo cáo

Sinh viên viết theo các mẫu Báo cáo toàn văn, Báo cáo tóm tắt bằng tiếng Anh: hình thức và nội dung theo Quyết định số 3000/QĐ-ĐHTL, ngày 8 tháng 12 năm 2016  (gửi kèm theo Thông báo này).

III) Đánh giá kết quả báo cáo

Sinh viên chuẩn bị báo cáo bằng powerpoint.

Thời gian trình bày báo cáo Khoa học cấp Trung tâm: 15 phút

Thời gian trả lời câu hỏi: 10 phút

Ngôn ngữ: tiếng Anh

IV) Khen thưởng

Ngoài giải thưởng của Trường và Trung tâm, các Báo cáo nghiên cứu khoa học xuất sắc sẽ được quỹ Cuomo Foundation xét tài trợ 500 đô la Mỹ/1 báo cáo.

Các sinh viên chương trình tiên tiến đã đăng ký thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cần nghiêm chỉnh tuân thủ kế hoạch trên.        

Thông tin chi tiết và phụ lục biểu mẫu trong file đính kèm: