Lễ ký biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Trường ĐH Thủy lợi ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Saskatchewan, Canada

Ngày 15/3/2018, Trường Đại học Thủy lợi ký biên bản ghi nhớ với Trường ĐH Saskatchewan, Canada

Hai bên tăng cường các cơ hội hợp tác về nhiều lĩnh vực như học thuật, nghiên cứu, học bổng trong các lĩnh vực mà cả hai bên cùng quan tâm như:

- Trao đổi thực tập dành cho sinh viên, cán bộ, giáo viên;

- Giới thiệu chương trình giảng dạy mới;

- Tham gia các dự án nghiên cứu;

- Trao đổi các ấn bản và tài liệu đào tạo; và

- Phát triển các chương trình học thuật liên kết.

Chi tiết xin mời: