Trường Đại học Thủy lợi ký Biên bản ghi nhớ với Đại học Saga, Nhật Bản

Ngày 7/3/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi và Trưởng Khoa Khoa học và Kỹ thuật của Trường Đại học Saga, Nhật Bản đã cùng ký vào biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác và trao đổi về học thuật giữa hai trường

Hai trường Đại học cùng thống nhất tăng cường các hoạt động trao đổi học thuật trong các lĩnh vực sau:

(a) Trao đổi cán bộ và giảng viên

(b) Trao đổi sinh viên

(c) Trao đổi các ấn bản và các thông tin học bổng và học thuật liên quan

(d) Tham gia các nghiên cứu, bài giảng và hội nghị chuyên đề

(e) Các hoạt động khác theo sự thỏa thuận giữa hai bên 

Chi tiết Thỏa thuận xin mời xem tại đây.