Chương trình trao đổi sinh viên Đại học Malaysia Pahang (UMP)

Lời chào từ Đại học Malaysia Pahang (UMP)


Chương trình trao đổi sinh viên UMP, Học kỳ mùa thu 2019 (2 tháng 9 năm 2019 - 19 tháng 1 năm 2020) hiện đang mở đơn đăng ký. Chúng tôi rất hoan nghênh sinh viên tham gia chương trình trao đổi học kỳ 1 hoặc 2 học kỳ UMP và trải nghiệm văn hóa và sự hiếu khách của Malaysia. Ở đây chúng tôi chia sẻ một video YouTube về khám phá UMP (https://www.youtube.com/watch?v=t6JHZRUPOKw) để bạn có được thông tin ngắn gọn về UMP.
 
Quy trình nộp đơn:
 
1. Cho chúng tôi biết (qua email) số lượng sinh viên được đề cử gửi cho chúng tôi muộn nhất vào ngày 15 tháng 5 năm 2019 (Thứ Tư).
 
2. Gửi email cho chúng tôi các tài liệu trước ngày 31 tháng 5 năm 2019 (Thứ Sáu). Tài liệu cần thiết:
 
                             i. Đơn đăng ký cho sinh viên trao đổi (trong nước) Sinh viên đại học - Tài liệu đính kèm 1
                                                                                                                                hoặc là
                            ii. Đơn đăng ký cho sinh viên trao đổi (trong nước) Sinh viên sau đại học - Tài liệu đính kèm 2
                           iii. Mẫu chuyển khoản tín dụng trong nước - Bản đính kèm 3
                           iv. Một bản sao trang thông tin của hộ chiếu (có giá trị hơn 12 tháng)
                            v. Ảnh cỡ hộ chiếu có nền trắng (cao 4,5cm x rộng 3,5cm). Kích thước của tệp hình ảnh (.jpeg hoặc .png) phải lớn hơn 500kb.
                                                   Vui lòng tham khảo (https://educationmalaysia.gov.my/how-to-apply/passport-photo-guferences.html/) để biết hướng dẫn về ảnh hộ chiếu
                           vi. Bảng điểm học tập
                          vii. Thư hỗ trợ của trường đại học
 
3. Đối với các chương trình / khóa học / môn học được cung cấp, sinh viên có thể xem bản cáo bạch từ trang web sau:
 
Đại học:
http://www.ump.edu.my/en/publications/prospectus/undergradiated-prospectus-20182019
 
Sau đại học:
http://www.ump.edu.my/en/publications/prospectus/postgrad-prospectus-20162017
 
4. Thư chấp nhận sẽ được gửi vào giữa tháng 6 năm 2019.

Chúng tôi rất mong nhận được đơn của bạn!

- Văn phòng quốc tế
Đại học Malaysia Pahang
-

Email: mobility@ump.edu.my